Chapter 9: Very Good

11.6K 699 110
                  

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

CHAPTER NINE: VERY GOOD

CIRCE'S POV

Umalingawngaw sa buong bathroom ang boses ko nang mapatili ako. Kinapa ko ang shower head pero gaya ng ikinakatakot ko ay walang lumalabas doon na tubig.

"Circe?"

Nag-aalalang boses ni Coal ang naringgan ko. I didn't know how he could hear me from the kitchen, but either he has ultrasonic hearing or my scream was that loud. It's not like I can help myself. Sobrang hapdi ng mga mata ko dahil nasa kalagitnaan ako ng paliligo nang bigla na lang mawalan ng tubig.

With my eyes still burning, I slowly exited the shower stall. Bakit naman kasi hindi man lang sila nagbigay ng notice na mawawalan ng tubig ngayon?

I heard the door knob rattle and Coal's voice becoming more alarmed. "Circe? Are you okay?"

"Uhh..." Pilit na iminulat ko ang mga mata ko para lang muling pumikit nang pakiramdam ko ay mas lalong humapdi ang mga iyon.

"I'm going in."

"No! I'm fine!"

Kinapa-kapa ko ang paligid ko para hanapin ang ipinatong ko na tuwalya. My movements became more frantic, fearing that Coal would just bust inside the bathroom. Iyon nga lang ay mukhang maling desisyon iyon dahil madulas ang sahig sa pinaghalong tubig at sabon na tumutulo mula sa akin. Another scream tore out of me when I slipped on the floor.

Three things happened at the same time. I recognized the texture of the towel when I reached for something to grab on to, I fell on my knees, and the door blasted open.

Mabilis na itinakip ko sa kahubadan ko ang tuwalya na hindi ko na nagawang ibalot ng maayos sa sarili ko.

"Coal!" I hissed. "I'm naked!"

"I-I can see that."

In another situation, I would have laughed at the evident shock in his voice. Pero hindi sa ganitong sitwasyon kung saan wala ako ni isang saplot.

He saw you naked before, Circe.

Ipinilig ko ang ulo ko. That was years ago! At saka kahit may namagitan na sa aming dalawa noon, hindi naman ibig sabihin ay basta na lang ako maghuhubad sa harapan niya ng walang dahilan.

Napapitlag ako nang maramdaman ko ang mga kamay niya sa tuwalya na hawak ko. Without touching my skin, he wrapped it gently around me. After that, he helped me stand back up on my feet and carefully guided me to take a seat on the closed toilet lid.

"Wait for me here," he whispered.

Napalunok ako. "O-Okay."

"Don't move."

Dagger Series #6: UnwaveringTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon