Chapter 34: Needle

9.3K 571 122
                  

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

CHAPTER THIRTY-FOUR: NEEDLE

CIRCE'S POV

7:01 PM

I would have struggled more. I would have jumped in the ocean without a second thought. I know I have more of a fighting chance out there than here. Even without my surfing board, I am a strong swimmer.

But I didn't.

When I regained consciousness, I found myself on a cargo boat surrounded by huge container vans with my hands tied tightly together. Waiting for me to wake up is a person that I never thought had it in her to do something like this.

It was like there was a switch in her that had been turned on. I hardly recognize the woman that I'm seeing. Like they're not the same person as the one that I met and became friends with.

They didn't notice at first that I was awake. They were talking. Her and Julius. Fucking Julius. I knew that there was something creepy about him.

They were arguing. They were so busy snarling at each other that I could have made a run for it. The ocean doesn't scare me as much as these people. Then I heard it. The sound of crying.

Hindi lang iyon isa. Hindi lang iyon nanggagaling sa iisang direksyon. I could even hear a weak thumping, as if someone was trying to attract attention. To ask for help. And I thought of my daughter. There's no way they left her at the house. There's something inside me that just knows that they won't show mercy.

"Hindi natin siya pwedeng isama sa mga ibebenta na babae. Sa tingin mo ba titigil ang Coal Dawson na iyon na hanapin siya? Masisira ang negosyo ko. Pumalpak na nga eh. Hindi na ako makakabalik sa Isla Brews dahil hinahanap na nila ako ro'n. Sinabi ko na sa'yo kasi na hindi magandang ideya na i-hack natin sila. Hindi lang nila iyon gagamitin laban sa akin. Sigurado akong sisirain nila ang buong operation. Alam mong hindi lang ako ang may kinalaman dito. Maliit lang ako kumpara sa mga malalaking taong kasali rito. Kapag nalaman nila na nabulilyaso 'to dahil sa ating dalawa kahit pa makulong tayo hindi tayo magiging ligtas."

"Ang dami mong reklamo. Kumita ka naman di ba?"

"Mas malaki ang talo ko. Wala nga akong nakuha kahit piso sa Coal na 'yon at kahit sa pamilya niya. Ang nagawa ko lang kontrolin ay ang text at tawag sa cellphone niya. Ngayong alam na nila sisirain nila ang buong system ko." Galit na dinuro ni Julius ang babae. "Ikaw lang ang nakinabang dito. Ako ang nawalan ng malaki."

"You're such a drama queen. Eh di babayaran kita. Problema ba 'yon?" Pinagkrus ng babae ang mga braso niya. "Huwag kang mag-alala. Wala naman akong sinabi na isasama siya sa ibebenta."

"Eh bakit natin dinala 'yan dito?"

The woman tapped her temple. "Think. This is a perfect gravesite."

Dagger Series #6: UnwaveringTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon