Chapter 53

180K 5.8K 2.2K
                  

Her POV

Mabilis ang pangyayari. Nagkagulo ang buong hall kung saan ginaganap ang event. Lyndon immediately tightened his grip on me, and he is almost hugging me, as if protecting me from the danger.

Naglumikot ang mata ko at agad nahanap ng aking mata si Greg. He's staring at us with his weary eyes. Pakiramdam ko ay piniga ang puso ko habang nakatingin sa kaniyang mata na pagod at malungkot. Akma akong hihiwalay kay Lyndon para puntahan siya but someone came. Adela immediately tugged him kaya nawala siya sa paningin ko.

Malungkot akong napangiti at suminghap ng hangin. Nilibot ko ang tingin sa paligid at pinagmasdan ang lahat. Ngunit hindi mawala sa 'kin ang nangyari kanina. Is it right to give up? Is it right to let him in peace? Alam kong isa lang akong malaking gulo sa kaniya. Will he be okay with Adela?

Maingay ang buong lugar dahil sa sigawan. May iilan nang nadapa dahil sa pagmamadali. Napailing si Lyndon at hinila ako palabas. Mahigpit ang hawak niya sa aking kamay. Kapwa kami hinihingal nang makalabas. Napanganga ako nang makita ang labas kung saan nagmula ang mga pagsabog. I gulped and look around, looking for any sign.

"What the fuck?" Lyndon hissed. Maging ang mga estudyante na mula sa loob ay natigil sa pag-iyak at napamura rin.

In front of us is a big speaker. And I am sure, doon nagmula ang mga malalakas na tunog ng pagsabog. Sinapo ko ang dibdib sa bilis ng tibok ng aking puso.

"Damn, a fucking prank!" Singhal ni Lyndon at nilapitan ang malaking speaker. Umikot siya at sinundan ang cord nito.

Sumunod din ako hanggang sa dinala kami nito sa bodega. Naroon na rin ang ibang staffs ng academy at kumpleto ang Plus élévee. Agad na nakihalo si Lyndon at sinundan ko rin siya.

"Just a prank," turan ni Adela na tila nakahinga nang maluwag. Lahat sila ay mariin na nakatitig sa linyang iyon.

"Just to ruin the party, I think," Xiela seconded. Humakbang ako palapit. Lahat sila ay napatingin sa akin.

Naramdaman ko ang mariin na pagtitig sa akin ni Greg. Lumunok ako at pinagmasdan ang paligid.

"I think, this is not a prank. This is not a simple thing."

Ezperanza stared at me like she's realizing things while Xiela shot up her brow, "Did we ask for your opinion? You're not even part of Plus Élévee," saad niya na may himig ng sarkasmo. Hindi na ako umimik at bumuntong-hininga.

"Watch out your mouth, Xiela," malamig na saad ni Greg. May kung ano na naman na naglumikot sa sikmura ko. But I chose to ignore and shrugged it off.

"Eirian is right. Hindi natin pwedeng sabihin at tanggapin na lang na isa itong prank," saad ni Last. He shook his head, "we should investigate this. Hindi ito simpleng biro lamang. May ilang nasugatan na estudyante dahil sa pagkataranta. Think about it, bakit gagawin ng isang tao ito? I'm sure he or she knows that everything will be in chaos dahil sa pekeng pagsabog na 'yon. He has a motive, of course." He added.

Gumaan ang pakiramdam ko dahil kay Last. At least, there is someone who justified my thoughts at pareho pa kami. Sa ganitong sitwasyon, dapat lahat ay bukas sa mga maaaring posibilidad. Inirapan ako ni Xiela at hindi na ako kumibo pa.

May mga dumating na tao para imbestigahan ang nangyari. Napagpasyahan nila na huwag ng ituloy ang event dahil sa nangyari. Lalo na at maraming mga estudyante ang hindi maganda ang lagay dahil doon. May mga nasugatan, others are still in shock lalo na ang mga nasa lower years na hindi pa gaanong sanay sa mga ganitong pangyayari.

I can remember the younger version of me on them. Iyong takot na takot at hindi alam ang dapat na gawin.

"Let's go, Eirian."

Angst Academy: His QueenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon