Chapter 16

228K 7.1K 1.1K
                  

Her POV

I felt so conscious all the time. Pakiramdam ko ay nakatitig siya sa 'kin but I think that's just an imagination. Bakit naman siya titingin sa akin 'di ba?

Hanggang sa may pumasok na professor. Matangkad siya na lalake at may suot na salamin sa mata. Bitbit niya ang ilang hindi gaano kakapal na libro. He stood stiffly in front.

"Good morning!" Mabilis akong tumayo at malakas na bumati pabalik.

And I blushed when I realized na ako lang ang bumati. Tumingin ako sa paligid at nakitang lahat ng kasama ko ay may kaniya-kaniyang ginagawa at hindi man lang pinansin ang guro na nasa harapan. Tumingin sa akin sila Clarence at Sunshine at parehong nagpipigil ng tawa. Umiwas ako ng tingin. Bago ko pa matignan si Greg ay dahan-dahan din siyang tumayo.

"Good morning," pormal niyang saad.

The professor in front of us look shocked. Nanlaki ang mata niya at tila hindi makapaniwala na narito si Greg.

"Levin Gregory, you're here," tila namamangha siya. Greg who's beside me just shrugged and remain silent.

The stern look on the professor faded and now he looks like a kitten. He smiled and slightly bowed his head. Umupo si Greg kaya gumaya na lamang ako, ayoko naman na ako lang ang nakatayo sa harap.

The prof cleared his throat at tila natataranta sa kaniyang pwesto.

"I want you to read the story on page 96-101 then answer the questions on page 102."

Tapos pinamigay niya ang iilang libro na dala. Hindi iyon hihigit sa sampo kaya sa tingin ko ay kulang 'yon.

"Thunders! Kulang pa dito! Ano, lima kaming mag-share sa isang bulok na libro?" Tanong ni Elene. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. She's impolite towards the professor.

Hindi naman siya sinita ng prof na tila sanay na sa nangyari.

"Just do it." Binigay niya sa gawi namin ang dalawang libro.

Nakita ko ang pagkumpulan ng mga kasama ko sa likod. Tig-isa kami ni Greg, pero halos mag-agawan na ang mga kasama namin na iba. I think that's unfair pero parang naiilang naman ako na makihati kay Greg.

"Sir Alvarez."

Napatindig nang maayos ang prof at mabilis na lumapit sa harap ni Greg.

Para siyang isang hari na mabilis na sinusunod ng mga alipin nito. He look so regal, hindi lamang ang kakayahan niya na magpasunod sa mga tao but also his features. Para siyang nagmula sa isang maharlikang angkan na dapat sambahin at galangin.

"W-what is it?" Magalang na tanong nito. Napamaang ako habang nakatitig sa tensyonado niyang mukha. Bakit ba lahat sila ay natatakot kay Greg? Ano bang meron sa kaniya?

"Give it to the others. I'll share with her, instead," saad niya at binigay sa prof ang libro.

Nanlaki ang mata ko nang humarap na siya sa gawi ko. Seryoso ang mukha niya. His eyes were dark and directly piercing on me. Tila pinag-aaralan at inaanalisa ako. I gulped and look away.

Binuklat ko ang libro sa tamang pahina at inusog sa gitna. Narinig ko ang pag-usog ng upuan hanggang sa nagdikit na ang aming siko. Mahina akong napasinghap sa pagdikit ng aming balat at iniwasan na mangyari muli 'yon.

He leaned forward at bumagsak ang tingin niya sa libro. I closed my eyes tightly at huminga nang malalim bago nagsimula sa pagbabasa. Halos hindi mag- sink in sa akin ang mga nababasa dahil may kung anong gumugulo sa dibdib ko. I bit my lips and tried to focus again. Ngunit hindi pa rin..

Angst Academy: His QueenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon