Chapter 39

193K 5.6K 868
                  

Her POV

Nagising ako sa gitna ng isang byahe. Darkness welcomed me and I realize that my eyes were covered by a cloth. Hindi pa ako masyadong oriented and when the memories flooded my mind I began to panicked.

Bahagya pa akong nagitla nang dumaan ang sasakyan sa isang hump. I gasped for air and tried to remove the blindfold but my hands were tied.

"G-greg.." I murmured at naglumikot sa pwesto. I'm sure na kasama ko siya. I saw some men dragging him towards the car earlier kung saan doon din ako ipinasok. I hugged him before I lost consciousness because I want to feel even a little security bago pa man mawalan ng malay. His presence is that effective to me, soothing and comforting.

"G-greg..." Nilakasan ko ang boses. Naramdaman ko ang marahan na paggalaw sa tabi ko. I almost startled but when our skin touched, I knew that he's Greg.

Pilit akong umayos ng pagkakaupo at sumandal sa backrest. Ginalaw ko ang kamay at kumapa-kapa kahit nakatali ang mga 'to. Until I touched him and he let out a disoriented groan. I touched and pinched his legs to wake him up.

"Damn it." I heard his husky voice.

"Greg." Ulit ko.

I heard some whispers from the front. Mukhang alam na rin nila na gising na kami. Saan nga ba nila kami dadalhin at ano ang pakay nila?

"Kitten?" He called me out. My fear and panic decreased when I heard his voice calling me. Umusog ako palapit sa kaniya. Nahawakan niya ang kamay ko at kinulong sa kaniyang palad.

His wrist were tied together, too. At mukhang may blindfold din siya.

"Are you okay?" He asked. I nodded but when I realized that he can't see me I decided to answer him.

"I'm okay, ikaw?" Nag-aalala kong tanong. I heard him sighed heavily.

"As long as you're at my side, I'm okay, kitten," he said. Nakahinga ako nang maluwag. Binitawan niya ang kamay ko at umakyat sa braso ko ang kamay niya.

Tumindig ang balahibo ko sa gumagapang niyang haplos. Until it reach my neck. Napalunok ako at pinakiramdaman lamang ang paggapang no'n. It's disturbing my system. My inside fluttered and my heart is skipping a beat. It is so fast and so loud that I'm afraid that everyone might hear it.

He cupped my face, his hot and big palm cover my both cheeks. Napapikit ako at pinakiramdaman ang haplos niya. I can feel his heat vibrating on my skin and it's too late to realize that he's leaning towards me. Our forehead touched and so our nose.

"I'm sorry if you have to experience this, my kitten. I'll keep you safe. I'll do my best to keep you safe, baby," he murmured. His hot and sweet breath is fanning my lips. I lick my lips and nodded.

Iniwan ng isang palad niya ang isa kong pisngi at sabay na tumungo sa likod ng ulo ko. His movement are very slow and careful. Naramdaman ko ang paghawak niya sa tali ng blindfold ko at ang unti-unting pagkalas nito.

Ang unti-unting pagdausdos pababa ng tela na iyon sa mukha ko ay kasabay ang napakabilis na tibok ng puso ko sa kaba at takot na mahuli kami. Mariin akong pumikit nang tuluyan na iyon na naalis. Marahan akong nagmulat at pinanood ang pagtanggal niya sa tali na nasa kamay ko.

Pasimple akong sumulyap sa may unahan kung saan may dalawang lalake. Sa likod ng sasakyan ay may kasunod din kami na dalawa pang itim na sasakyan. Mabilis kong ibinaon ang mukha sa leeg ni Greg nang lumingon ang isa na nasa harap.

Tumigil din ang pagkilos ng kamay ni Greg at idinantay lamang iyon sa hita ko. Kumakabog ang dibdib ko sa kaba. Hindi pwede na mahuli kami. I heard his small gasp.

Angst Academy: His QueenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon