Chapter 14

145 3 1
                  

"Bakit hindi ka pa umuuwi?"


I arched my brows high. I am really mad at him right now, pinapahiya niya ako kanina. I rolled my eyes at him and Racie. But my stupid step-sister just laughs at me, so I glared at her more making her walked away.


"Ang hilig mo talaga manakot, ano?" masungit na angil niya.


"Pake mo?" I called the three huskies and they all came to me like I'm their mother. "Kung ayaw mo sakanila, including Tiffany. Akin nalang, sayang pera ang cu-cute pa naman nila."


I heard him sighed. "I will take them. Baka ikamatay mo pa na araw-araw ipaalala kung gaano sila kamahal para ma-guilty ako,"


"Good!" I widely smiled at him.


I gestured to Nigel to help me carry them. Ibinigay ko sakanya si Zunther, tutal pareho silang attitude. Hawak-hawak ko si Scott at Malia sa kaliwang kamay habang sa kabila naman ay ang cage ni Tiffany. I noticed that the kitchen was already cleaned, mukhang nautusan na ang dalawa.


"Nasaan ang kotse mo? Nandito lang 'to kanina, ah?" I asked him when I didn't saw his car outside nor inside the gate.


He didn't say a word but instead, he kept walking towards the gate. He opened the gate and started to walk, that's why I followed him too. Naguguluhan ako kung saan ito pupunta, tatanungin ko na sana siya nang pumasok siya sa isang itim na gate na may malaking bahay. Balak niya bang mag-tresspasing?!!


Ano namang gagawin niya sa bahay ng kapitbahay namin? The house was really big, bigger than ours. It was all black and white theme and there was a small fountain in the middle before you can go to the front door. The path was bricked and it was surrounded by white daisies. I was shocked when I saw took out a key inside his pocket. Don't tell me he lives beside me?! 


My jaw dropped. "You can't be living beside me?!"


"I am living beside you." aniya pagkaharap. "Put them down, aside from that stupid snake."


I rolled my eyes. I know he both hated them but he has such favoritism between the huskies and Tiffany. Iginala ko ang tingin ko sa buong bahay, sobrang ganda. Makikita mo ang linis dito, wala ba talaga siyang kasama kahit kasambahay man lang?


"Ikaw lang mag-isa dito?"


He simply nodded. "Make yourself at home, ilalagay ko lang 'to sa ref." he walked away after saying that and went to put the foods my mom told him to take home.


"Bubuksan ko tv, ha?!" I opened his tv, yaman talaga nito.


I opened his Netflix and scrolled down to see what movie to watch. I scrolled down to see what movie to watch. I clicked Bridgerton because it's popular, I wonder why. I watched 3 episodes when I noticed, Nigel's taking too long. I was in the middle of watching it and I was surprisingly entertained.

RECKONING SCENERIES (ENGINEER SERIES #2)Where stories live. Discover now