09. The path they paved

4.1K 298 12
                  

Canmaker đấm nhau thì ai là người đau khổ nhất?

-------

12:00

Đây là tên group


hle_peanut

Khom phải tao muốn dí tụi bây đâu

mà là con eocikay nó dí
kt_deft

ĐM nó đớn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

ĐM nó đớn


T1_zeus

Tôi khom lụy,

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi khom lụy,

anh Geonbu mới lụy


T1_oner

Tội nghiệp anh Geonbu


dk_showmaker

Đm tao mới là đứa đáng tội nghiệp nè,

nó để tao một mình trông trẻ để

bỏ nhà theo thằng khác đấy


T1_zeus

Anh có con hả 😱


geng_canyon

"trẻ" ở đây là nhóc Yonghyeok á

mà em tưởng anh Heo Su đòi xử em


hle_peanut

LCK | Xuân có nắng ấm, hạ có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ