06. Hiệp hội bế em

4.9K 322 13
                  

Trận chiến DK vs KT kết thúc rồi, hội bế em đâu, mau mau làm việc

-------

21:00

Đây là tên group


kt_pyosik

Tố cáo tuyển thủ Kingen

và tuyển thủ Lucid bắt nạt trẻ con


T1_keria

geng_chobibo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
geng_chobibo

Tin juẩn không anh?

để em còn đi đồn


kt_pyosik

Tin juẩn nha, đồn đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tin juẩn nha, đồn đi


dk_kingen

ủa đm lucid cũng là trẻ con mà,

ẻm còn nhỏ hơn perfecT á đm


dk_aiming

Em cũng có bằng chứng

tố cáo mấy zà bên KT ăn hiếp tân binh tụi em

tố cáo mấy zà bên KT ăn hiếp tân binh tụi em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
LCK | Xuân có nắng ấm, hạ có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ