Chapter 25 - The Right Weapon

1.1M 32.7K 7.5K
                  


Kinabukasan ay um-attend kami sa PD class at buti ay hindi kami na-late.

"Hmm. You are improving. Pero parang may mali," komento ni Ma'am Michiko.

Napaupo na lang ako sa sobrang pagod matapos makipag-spar sa kanya sa dojo. Hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin ako sa pagkontrol ng staff at ang timing ng movements nito.

"Riye, raise your arms! More strength!"

Napatingin ako kay Riye habang nagpa-practice siya ng archery. Maski ako ay nahihirapan para sa kanya. Feeling ko kasi ang hirap hawakan ng bow dahil sa haba nito.

Magkalaban naman sina Akane at Ken gamit ang magkaibang klase ng swords. I was impressed by both of them because they could still move fast even when holding heavy metals.

"Come here, Akemi and Riye," tawag ni Ma'am Michiko kaya lumapit kaming dalawa. "You girls are great. Actually, may progress naman, but I think your chosen PD is not suited for you. You should take into consideration your sixth sense. Personally, I think it would be better if you two exchange your weapons."

Pagkasabi no'n ni Ma'am ay nagkatinginan kami ni Riye. Kinuha naman ni Ma'am ang weapons namin at pinagpalit. She gave me Riye's bow and my staff was already on her hand.

"Pero po, hindi ko po alam kung paano 'to gamitin," sabi naman ni Riye.

Suddenly, Ma'am Michiko lurched at her. Nakita ko namang nagbago ang kulay ng mga mata ni Riye, making them yellow. She maneuvered the staff in such a way that she could defend herself and be ready for offense at the same time. She managed to point the staff at Ma'am Michiko's chin but Ma'am defended herself easily and created an opening. Ma'am tried to kick Riye's leg but she quickly moved her staff and thrust it to Ma'am Michiko's abdomen.

Ngumiti sa kanya si Ma'am at nabitiwan ni Riye ang staff nang ma-realize niya ang nangyari. Pagtingin ko ay nanonood na rin pala sina Akane at maging sila ay nagulat sa mga galaw ni Riye.

"See? Dojo is more suitable for you," sabi ni Ma'am sa kanya. "But I underestimated you. You got my muscles, right?"

"S-sorry, Ma'am!" sabay yuko niya. "I'm so sorry! I accidentally targeted your abdominal muscles and the muscles around your radius and ulna."

Ayan na naman siya sa pagsasabi ng anatomy. Ano ba 'yong radius at ulna?

'Those are the bones in your arms. The muscles around them aid you in flexing.'

Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko ang boses ni Hiro at bigla akong nahiya. He just reads minds without consent. Being stupid would be embarrassing in front of him.

'T-thank you,' mahina kong sabi at matapos no'n ay hindi ko na ulit siya narinig.

"I guess hindi ko muna magagalaw ang left arm ko. I couldn't even flex my elbow. You're a meticulous one, aren't you? Just practive your dojo and you will be an expert in no time. Okay?"

"Y-yes po."

"And as for you, Akemi . . ."

"P-po?"

"You should try that thing," sabay tingin niya sa hawak kong bow and arrows.

"O-okay po."

I could feel their stares and that added pressure to me. Huminga ako nang malalim at tumayo kung saan nagpa-practice ng archery si Riye. The target was at the other end of the room, maybe about fifty meters away from me.

"Try aiming it at the center dot," Ma'am Michiko advised and I nodded. I focused my eyes on the tiny center dot and felt the pressure building in my left arm and right hand. "Straighten your left arm. Raise it a bit. Okay, that posture is good. Maintain it."

Tantei High (Erityian Tribes, #1) | Published under Pop FictionTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon