CHAPTER 23

1.2M 28.2K 2.5K
                  

A/N: I dedicate this to Nez Fernandez. Sana nagustuhan mo ang story niyo ni Lash Coleman. Thank you so much for letting me use your name. It's an honor for me. THANK YOU and I hope you find your own Lash soon.


CHAPTER 23

NATATAWA SI NEZ habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Nakasuot siya ng sexy skin tone lingerie, courtesy of Czarina Stroam. Iyon ang regalo nito sa kanya sa kanyang kasal na gaganapin isang oras mula ngayon.

Tapos na siyang lagyan ng make up at nakaayos na rin ang buhok niya. Ang tanging kailangan niya lang gawin ay ang isuot ang wedding gown niya kaya iniwan na siya ng kanyang ina na mag-isa sa kuwarto niya.

With that thought, bumaling ang atensiyon niya sa wedding gown na nakalatag sa ibabaw ng kama.

Nandoon na kaya si Lash? Napangiti siya sa sariling tanong.

After five months, natapos din sa wakas ang preparasyon para sa kasal nila ni Lash. It was a simple sea wedding...Nah, the word simple didn't exist in Lash Coleman's vocabulary.

Napailing-iling si Nez habang inaalala kung saan sila ikakasal ni Lash. His future husband insisted to be wed in the sea. Mahal daw kasi nito ang dagat. And who was she to say no? Mahal niya si Lash at ibibigay niya ang lahat makita lang ang ngiti nito.

Nakadaong hindi kalayuan sa dalampasigan ang Black Pearl Cruise Ship dahil doon gaganapin ang reception pagkatapos ng kasal. Ilang metro mula sa cruise ship ay may isang napakalapad na platform na nakalutang sa dagat at nakakonekta iyon sa dalampasigan para hindi mabasa ang damit ng mga bisita nila.

The platform was super huge—it could fit one hundred chairs for their visitors. Fifty sa kanan ay fifty naman sa kaliwa. At sa unahan ng platform ay doon nakalagay ang man-made altar na ipinagawa nila ni Lash.

It was so beautiful... a dream wedding indeed.

Mabilis na napalingon si Nez nang bumukas ang pinto ng kuwarto niya. Napasinghap siya nang makita si Lash na pumasok. May dala itong baso na may lamang juice.

"Lash! Ano'ng ginagawa mo rito?" Pinandilatan niya ito. "Kapag nalaman ni Mommy na nandito ka, patay ka sa kanya. You should be in the beach, entertaining our visitors—"

Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil sinakop na ng mga labi nito ang mga labi niya.

She kissed him back and pulled away. "Lash, umalis ka na."

Sumimangot ito. "Apple, alam mo bang tatlong araw na kitang hindi nakikita at nakakasama. Hell! Your mother is like Hitler. Ayaw niya akong palapitin sa 'yo." Puno ng kalungkutan ang mukha nito.

Naawang hinaplos niya ang pisngi ni Lash. "Lash, you'll have me after our wedding. Kaunting hintay na lang."

Umiling ito, saka ngumisi. "Hindi na ako makapaghintay. Miss na kita." He raked an appreciative look over her body. "Damn, woman, you're so sexy." Hinawakan nito ang strap ng bra niya, saka gumapang ang kamay patungo sa likod at ini-unhook iyon.

"Lash!"

He just grinned. "I miss you... I want you... Don't you want me too?"

Mas lumapad pa ang ngisi nito nang makitang napipilan siya. She was sure that desire was in her eyes right now. She missed him too. Halos dalawang linggo nang wala silang privacy ni Lash dahil sa paghahanda sa kasal nila.

Nez pouted. "Of course, I miss you."

Lash chuckled sexily. "Good. 'Cause I miss you so damn much." Itinulak siya nito pahiga sa kama. "Take off your panty, apple. I want you naked."

POSSESSIVE 9: Lash ColemanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon