CHAPTER 11

1.4M 30.1K 4.4K
                  

CHAPTER 11

NAGISING SI NEZ dahil sa sinag ng araw na sumisilip sa bintana. Nang imulat niya ang mga mata, napangiti siya nang makita si Lash na mahimbing na natutulog sa tabi niya. He was really a handsome man.

Very handsome.

Pinakatitigan ni Nez ang lalaki, saka napangiti na naman.

Bumangon siya mula sa pagkakahiga, saka umalis sa kama. Malakas siyang napasinghap nang makita ang hubad na katawan.

She blushed. Bakit ba niya nakalimutan na hindi sila natulog kagabi ni Lash, kundi pinagsaluhan nila ang init ng kanilang katawan? They made love until they were exhausted.

A soft chuckle dragged her out from her reverie. Mabilis na bumaling siya sa kama at umawang ang mga labi niya nang makitang puno ng pagnanasa na nakatingin sa kanya si Lash.

"You're so sexy, apple," he purred.

Lalong namula ang pisngi niya at mabilis na inabot ang kumot para sana ipulupot iyon sa hubad niyang katawan pero naunahan siya ni Lash. Hinablot nito ang kumot at itinago sa likod nito.

Lash grinned. "Na-ah, apple." Umalis ito sa kama, saka lumapit sa kanya.

Itinakip niya ang isang braso sa mayayaman niyang dibdib samantalang ang isang kamay naman niya ay nakatakip sa pagkababae niya. She was naked and she felt so bare and embarrassed.

"Lash—oh." Naputol ang iba niyang sasabihin nang hawakan nito ang mayayaman niyang dibdib at masahehin.

"So beautiful," paanas na sabi ni Lash.

He dipped his head to claim her nipple. Pinaikot-ikot nito ang dila sa utong niya kaya napasabunot siya sa buhok nito. She could feel the center of her thigh getting wet.

Oh, God... this is wrong... but... so good.

He licked and sucked her nipples. "God, apple, I love your nipples."

Napaliyad siya nang gumapang ang isa nitong kamay patungo sa gitna ng mga hita niya. Gumapang naman ang mga labi nito pataas sa leeg niya hanggang sa dumako ang mga labi nito sa mga labi niya. They kissed hungrily. Good heavens!

"Good morning," Lash said between their kisses.

Nang pakawalan nito ang mga labi niya, agad na bumalik sa tama ang pag-iisip niya. Marahas niyang ipinilig ang ulo, saka mabilis na tumakbo patungo sa banyo.

Nang i-lock niya ang pinto ng banyo, narinig niya ang mahinang tawa ni Lash. Umirap siya sa hangin at pumailalim sa bukas na shower.

Habang naliligo, hindi mawala sa isip ni Nez ang ginawa nila ni Lash kagabi. It was wrong to enjoy the touch and kisses of her stepbrother. Pero hindi niya napigilan ang sarili. Kapag nalaman iyon ng mommy at Tito Leandro niya, nasisiguro niyang hindi maganda ang kalalabasan niyon.

That was why as much as possible, nilalabanan niya ang nararamdaman para kay Lash.

But her opponent was her heart... would she win the battle?

Pagkatapos maligo, itinapi niya sa katawan ang tuwalya, saka lumabas ng banyo.

Kumunot ang noo ni Nez nang makitang nakahiga pa rin sa kama si Lash at nakapikit ang mga mata.

"Lash! Bumangon ka na nga diyan. Doon ka na sa kuwarto mo," naiinis na sabi niya pero hindi naman talaga iyon ang nararamdaman niya. Ang totoo ay kinakabahan siya dahil kahit ilang beses niyang sabihin sa sarili na mali ang nararamdaman niya, yapusin lang siya ni Lash at yakapin, nagiging tama ang lahat.

POSSESSIVE 9: Lash ColemanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon