CHAPTER 19

1.2M 28.9K 5.3K
                  

CHAPTER 19

ONE WEEK LATER, Lash found himself outside his father's mansion. Napatitig siya sa pinto ng bahay ng ama niya. Ayaw na niyang umapak sa bahay na 'yon, pero may kailangan pa siyang gawin.

It was time to use his charm to get the woman he loved.

Huminga siya nang malalim, saka kumatok sa pinto ng mansiyon. Ilang segundo lang ang lumipas ay pinagbuksan siya ni Nay Helen. Ngumiti ito nang malapad nang makita siya.

"Sir Lash." Bahagya itong yumuko. "Kanina ka pa po hinihintay ni Sir Lath."

Napangiti siya. "Dumating na siya galing Baguio?"

After drinking with his best buddies, nagpalit sila ni Lath ng puwesto. Ito na ang tumira sa Baguio ng isang linggo kasama ang asawa nito na halos paulanan ng mura ang kakambal niya.

Siya naman ang naglayag. One week in the sea gave him time to think his next move.

Lash decided that he would not act desperate to get Nez' attention. Oo nga at mahal niya ito at kailangan niyang malaman kung mahal din siya nito. Pero nasisiguro niyang hindi ito aamamin kung may nararamdaman ito sa kanya. He had to think of a wicked ploy that would make Nez confess her love for him.

Ang una sa plano niya, huwag itong pansinin at sana magawa niya. Sana.

Humakbang siya papasok sa loob ng mansiyon at huminga nang malalim.

Time to play dirty, baby.SUMIKDO NANG MABILIS ang puso ni Nez nang marinig ang boses ni Lash. Sa tatlong linggong inilagi niya sa Baguio na kasama ito, napansin niyang may pagkakaiba sa boses nina Lash at Lath.

Lath voice was baritone, while Lash was baritone with a sexy edge.

Napalunok siya at binuksan ang pinto ng kuwarto, saka lumabas. Agad siyang napaatras nang mapansing papalapit sa kanya si Lash. He could smell his Calvin Klein perfume.

But her heart tightened inside her chest when Lash just passed her like she was not there.

Umawang ang mga labi niya. Nagsisinungaling ba ito nang sabihin ang tatlong katagang 'yon? Kasi hindi gagawin ng lalaking nagmamahal na basta na lang lampasan ang babaeng mahal nito na para bang wala ito roon.

Lash must be lying when he confessed to her in Baguio.

Kinagat niya ang pang-ibabang labi pero bigo siya, hinarap niya ang papalayong bulto ng lalaki.

"Lash."

Lash stopped and then faced her. Walang emosyon ang mukha at mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Actually, his eyebrow were furrowed like he was irritated or something.

"May kailangan ka?"

Nagsitaasan ang mga balahibo niya nang marinig ang boses nito. Napakalamig niyon katulad ng pakikitungo nito sa kanya.

"Ahm..." Talk, Nez! "Ahm..."

Lash rolled his eyes and turned his back on her. "Kausapin mo na lang ako kapag kaya mo nang magsalita."

Her heart bled. That was the Lash she knew ten years ago. Ang Lash na masama ang ugali at palagi siyang sinisinghalan.

God. Why did she miss the new Lash Coleman? The Lash whom she was with in Baguio?

Bumalik siya sa loob ng kuwarto na nagdurugo ang puso. Nangingilid ang luha sa mga mata niya habang nakahiga sa kama.

And then a knock startled her tears. Mabilis niyang pinunasan ang luha.

POSSESSIVE 9: Lash ColemanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon