Special Chapter - OPERATION: Help Coleman Number 1

1.4M 32.3K 21.3K
                  

Special Chapter

OPERATION: Help Coleman Number 1

VALERIAN DIDN'T even know what he was doing with these lunatics. Basta bigla na lang pumasok sa bahay niya—inakyat ang gate niya— at ginising siya sa napakahimbing niyang tulog.

It's just three in the morning!

Valerian hissed at his so-called friends. "Ano ba ang ginagawa n'yo rito sa bahay ko ng dis-oras ng gabi?! Alam n'yo bang hatinggabi na ako nakatulog at ngayon gigisingin n'yo ako?!"

Tumawa lang sina Lysander at Andrius, ni hindi nga yata ang mga ito apektado sa pagsigaw niya. What the fuck!

Valerian rolled his eyes. He met Lysander Callahan and Andrius Salazar through Coleman Twins. Ang nakakairitang mga lalaking 'to ay parang five years old kung kumilos at mag-isip.

It's irritating!

"It's time, Volkzki," sabi ni Andrius na nakangisi. "It's time to help a friend in need."

Valerian scoffed. "At bakit ako sasama sa inyo? My bed is waiting for me." Itinuro niya ang malapad at malambot na kama. "Matutulog pa ako."

"Valerian!" Si Lysander.

"Volkzki!" Si Andrius.

"Knight!" sigaw niya.

Nagsalubong ang mga kilay ng dalawa, saka nagtatanong ang mga matang tumingin sa kanya.

Valerian smirked when his Saint Bernard dog, named Knight, barged into his room. Agad itong kumahol nang makita sina Lysander at Andrius.

Good boy.

"Guys, meet my dog. Si Knight," sabi ni Valerian na pinipigilan ang matawa sa gulat na hitsura ng dalawa. "Gusto n'yo pang makilala ang aso kong si Shun?"

Nakaawang ang mga labi na umiling ang dalawa.

"Okay." Valerian shrugged then went back to his bed. "Knight?"

Kumahol agad si Knight.

"Chase those two and bite their asses for me," utos niya na agad naman nitong sinunod.

Mas mabilis pa sa alas-kuwatro na tumakbo ang dalawa palabas ng kuwarto niya habang hinahabol ng aso niyang si Knight. Panay ang sigaw ng mga ito pero walang pakialam si Valerian sa ingay. Ipinikit niya ang mga mata at natulog.

Thanks God I have a dog.

Medyo malalim na ang tulog niya nang biglang tumunog ang cell phone niya.

"Fuck!" Galit na bumangon siya. "Can't I have a good night sleep?!" sigaw niya sa hangin, saka sinagot ang tawag. "Whoever you are, fuck you!"

Mas nadagdagan pa ang inis niya nang marinig ang boses ni Knight.

"Val, kailangan ni Lath ang tulong natin. Bumangon ka na riyan at patigilan mo na si Knight sa paghabol kina Lysander at Andrius."

"Paano mo naman nalaman?"

"I can hear Lysander and Andrius' shouts and Knight's barking from the gate. Patigilin mo na nga 'yon."

He scowled. "Fuck you."

"I know." Binuntutan pa nito iyon ng tawa. "Anyway, you coming?"

Valerian grunted. "Fine."

Did he have a choice? Tinawagan siya kagabi ni Lath para hingin ang tulong niya. And of course, he said yes.

Pangit talaga ang maging mabait, Buwisit! Pati tulog ko naiistorbo dahil sa love life ng iba! Punyeta!

Kaya hayun siya ngayon, pinipilit ang sarili na bumangon.

POSSESSIVE 9: Lash ColemanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon