CHAPTER 8

1.3M 30.1K 6.4K
                  

CHAPTER 8

DINNER TIME and Lash was not in the table. Hindi na nagulat si Nez. Alam naman niyang hindi talaga nito kayang kumain na kasalo ang ama. Samantalang si Lath ay maganang kumakain ng hapunan at panay ang kuwento.

"So I was thinking, bakit hindi sumama sa akin si Nez sa Baguio? Kasama ko naman ang girlfriend ko. Wala kaming ibang gagawin do'n kundi mamasyal. They could bond together. Bukas ang alis namin. What do you think, Dad?"

Nez snapped her eyes at Lath. Nakangiti ito sa kanya. She could see something in his eyes... something wicked.

"Yeah. Okay lang sa 'kin kung sasama ka sa Baguio kay Lath," sabi ni Tito Leandro na may malapad na ngiti. "Nang sa ganooon ay hindi kayo magkita ni Lash. Baka inaaway ka na naman niya. Ayokong masaktan ka, hija."

Kumunot ang noo niya. Bakit napasok si Lash sa usapan? At ngayon nasisiguro niya, gusto talaga ni Tito Leandro na iwasan niya si Lash. Akala niya ay nagbibiro lang ito noon o tinatakot lang siya.

"Oh, si Lash?" May kapilyuhan sa kislap ng mga mata ni Lath habang nagsasalita. "No worries. Mawawala siya ng isang buwan. He's going to sail around Luzon and Visayas with Black Pearl."

Hindi alam ni Nez kung bakit, pero parang may kumurot sa puso niya. Aalis si Lash nang hindi man lang nagsasabi sa kanya. Wala lang ba rito ang nangyari sa kanila?

Of course, it was nothing to him! It was just sex to Lash Coleman.

It hurts.

Ang boses ni Tito Leandro ang pumukaw sa pag-iisip niya. "Good." Bumaling ito sa kanya. "Pagkatapos mong kumain, mag-empake ka na agad. Mag-e-enjoy ka sa Baguio. Bring extra jacket. Malamig ang panahon do'n."

Tumango si Nez. "Okay po."

Looked like it was already decided. Pupunta siya sa Baguio kasama si Lath at ang girlfriend nito. Maybe it was a good thing. Hindi niya makikita si Lash ng isang buwan. Kapag nangyari 'yon, sa wakas ay mawawala na ito sa sistema niya.

This is good, right?LASH WAS BEING MEAN, he knew it to himself. Alam niyang para kay Nez, mali ang nangyari sa kanilang dalawa. Nez seemed to think that what happened between them was forbidden.

Forbidden, my ass! Ni hindi nga sila magkadugo, eh.

"You look like a jaguar ready to pounce, brother-mine," sabi ni Lath na kakapasok lang sa kuwarto niya. "Anyway, bakit hindi ka nag-dinner kasama namin?"

Lash rolled his eyes. "Nakalimutan mo bang ayokong kumain na kasalo si Dad?"

Itinirik lang ng kakambal ang mga mata nito. "Anyway, look, man." He dangled a set of keys in front of his face. "Naalala mo 'to?"

Napangiti siya nang makita ang anchor key chain na kasama ng mga susi. "Oo. Susi iyan ng Black Pearl. Matagal-tagal na rin mula nang sumakay tayong dalawa sa yate na 'yon."

Tumango si Lath. "Yes, and I want you to take these keys and set sail tomorrow."

Nagsalubong ang mga kilay niya. "What? Why?" May pagdududang matiim niyang tinitigan ang kakambal. "May pinaplano ka. Ano 'yon?"

Ngumisi si Lath. "Hindi mo kailangang malaman 'yon. Just trust me."

Naguguluhan man ay tinanggap niya ang susi. "Okay. After I set sail, ano'ng gagawin ko?"

Lath grinned cunningly. "That, brother-mine, is for me to know and for you to find out and enjoy afterwards."

Napailing-iling si Lash kasi wala siyang maintindihan sa pinagsasasabi ng kakambal niya. But he would set sail tomorrow, he needed fresh air and he needed to get away from Nez for some time. Ayaw niyang puwersahin ang babae na tanggapin ang nangyari sa kanila. She had to accept it to herself without him meddling.

POSSESSIVE 9: Lash ColemanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon