CHAPTER 14

1.4M 28.8K 9.7K
                  

CHAPTER 14

HANGGANG SA MAKAUWI sila sa bahay, walang imik si Nez. Ayaw siya nitong kausapin at kapag nagtatanong naman si Lash kung ano ang nagawa niya, isang nakakamatay na titig lang palagi ang tugon ng babae.

It was frustrating him as hell! Wala naman siyang nagawang mali. For goodness' sake!

"Apple, kausapin mo naman ako." Nagmamakaawa ang boses niya. "Damn it, baby, what did I do?"

As usual, Nez just glared at him. Pumasok ito sa kuwarto at mabilis nitong ini-lock ang pinto para hindi niya ito masundan sa loob.

Nagtagis ang mga bagang niya. Fuck! Ano ba ang nagawa niya?!

Sumandal si Lash sa nakasarang pinto ng kuwarto nito at napadausdos ng upo sa sahig. Hindi niya magawang umalis at ipagsawalang bahala ang galit sa mga mata nito.

Hindi siya mapakali! Fuck it!

"Apple, talk to me," malakas ang boses na pagkausap niya sa babae na walang imik sa loob ng kuwarto. "Sabihin mo sa akin kung ano ang nagawa ko para alam ko kung ano ang gagawin ko. Come on, my baby apple—"

"Don't call me that!" sigaw nito mula sa loob. "Huwag mo akong kausapin. Umalis ka na. Go and be with your woman!"

Nagsalubong ang mga kilay niya. What woman? Napapraning na ba si Nez? Wala naman siyang ibang babae maliban dito. Wala naman siyang maalala na...

Napatigil siya sa pag-iisip at umawang ang mga labi niya nang mapagsino ang babaeng tinutukoy nito.

He shouldn't be happy because his apple was mad but he couldn't help the wide grin that stretch on his lips. Sweet heaven! Nez was jealous of Grace!

Did God finally answer his prayers?

It could be a wrong assumption, pero wala siyang pakialam. Masyado siyang masaya para isiping baka maling akala ang naisip niyang dahilan ng galit sa kanya ni Nez.

Hindi na niya kinulit si Nez. Umalis siya sa labas ng kuwarto nito at nagtungo sa swimming pool, saka umupo sa gilid niyon. He couldn't believe how happy he was at the moment. Para magselos si Nez, siguradong may nararamdaman ito sa kanya. Would he dare believe that she felt something for him too? Nagbunga na ba ang pang-aakit niya sa babae?

Sana naman.

Maikli ang isang buwan para paibigin si Nez Fernandez sa kanya. Kailangan niyang pag-igihan ang pagpapaibig dito at pang-aakit.

Nagpakawala si Lash ng buntong-hininga. He had to rectify the situation. Hindi puwedeng hanggang bukas ay galit pa sa kanya ang babae. Gusto niyang matulog na katabi ito mamaya.

Pero ang magagawa niya para mawala ang galit nito?

Bumuntong-hininga uli siya, saka kinuha ang cell phone sa bulsa ng pantalon at tinawagan si Tyron. Malas yata siya dahil unattended ito. Sunod niyang tinawagan ay si Train. Wala naman kasi siyang mapapala kay Iuhence. Pero sa halip na sagutin ang tawag niya, napunta iyon sa voicemail.

This is Train Wolkzbin. If I don't answer your call, meaning I'm having a mind-blowing sex with my beautiful wife. Leave a message after I say 'fuck off.'

"Fuck you, Wolkzbin," sabi niya, saka pinatay ang tawag.

And then he called Calyx. Thankfully, he answered. Pero wala siyang marinig sa kabilang linta kundi malakas na iyak ng mga bata.

"Sorry, Coleman," sabi ni Calyx sa parang nagpa-panic na boses. "I can't talk. 'Yong triplets namin, napagdesisyunan yatang sumali sa choir at nagpapraktis kung paano bumirit."

POSSESSIVE 9: Lash ColemanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon