EPILOGUE

1.9M 44.1K 7.4K
                  

A/N: Thank you so much sa inyo na nagbasa, nag comment at nag vote. I really appreciate it.  Maraming-maraming salamat ulit. Laging tatandaan na sa wattpad, may #Forever na may #Pornever pa.

EPILOGUE

IT WAS ONE of the best days of Nez' life. Kumpleto ang buong pamilya niya, saka ang mga kaibigan ni Lash na naging kaibigan, kumpare at kumare rin niya sa nakalipas na mga taon.

Hindi mapuknat ang ngiti sa mga labi ni Nez habang nakatingin siya sa kanyang asawa na masayang nakikipagusap sa sampung taong gulang nilang anak na si Phaxton.

Phaxton had the same face as Lash. Same violet eyes and mannerisms. Daddy's boy rin ito.

"Mommy?"

Bumaba ang tingin niya sa isa pa nilang anak, ang kakambal ni Phaxton, si Pharexter. Umuklo siya para magpantay ang mukha nila. "Yes, baby?"

Pharexter smiled, showing his cute dimples. "Mommy, can I go to my cabin in the second deck?"

Nagsalubong ang mga kilay niya. "Ha? Bakit naman? Ayaw mo bang makipaglaro kina Light at Trek? Hindi mo sila makikita habang nagsa-summer cruise tayo for three months."

Umiling ito, saka nakangiwing ngumiti. "No. I want to read po. I want to learn a lot about Asian people and their beliefs."

Nez sighed. Phaxton and Pharexter similarities ended with their face. Mukha lang ang magkapareho sa mga ito. Magkaibang-magkaiba ang dalawa mula sa hobbies, ugali at mannerisms.

"Okay." Hinalikan niya ito sa noo. "Bumaba ka kapag na-bore ka roon sa kuwarto mo, ha?"

"Opo, Mommy." He gave her a cheeky grin. "Love you, Mommy."

"Love you too, Rexter."

Pharexter left running gleefully.

Tumayo si Nez nang tuwid at nagtungo sa buffet table para tingnan kung may pagkain pa. Mukhang maayos naman ang lahat. She could see that their visitors were having fun and already full.

Ang tanging inimbitahan lang naman nila ni Lash ay ang malalapit nilang kapamilya at kaibigan.

"Mommy? Mommy? Nasaan po si Rexter?" Boses iyon ni Phaxton.

Nang bumaling siya sa anak, may dala itong maliit na bola at may ngiti sa mga labi. "Nandoon sa kuwarto n'yo si Rexter. Magbabasa raw siya kaysa maglaro."

Napasimangot si Phaxton, nagtatampo. "He always does this. Gusto kong makipaglaro sa kanya pero palaging libro ang inaatupag niya."

Nez sighed. "Phax, hindi lang talaga kayo pareho ng hilig ni Rexter."

Lalong ngumuso ang bibig nito. "I know that, Mom." Kapagkuwan ay bumaling ito sa mga kalaro. "Hey, Light, Trek. Kayo na lang ang maglaro. Nandoon sa kuwarto namin si Rexter, nagbabasa na naman. Pupuntahan ko siya at sasamahan."

Light grinned. "Ang sweet naman."

Binatukan ito ni Trek at ngumiti kay Phaxton. "Sama kami. May chess board kayo sa room n'yo, 'di ba?"

Tumango si Phaxton, saka patakbong nagtungo sa kuwarto nito kasama sina Light at Trek.

She smiled at Phaxton's sweetness towards his twin. Hindi talaga nito hinahayaan na mag-isa si Pharexter. Kahit hindi ito mahilig magbasa, magbabasa ito para may kasama ang kakambal. Si Pharexter naman ay hindi kakain hangga't hindi kasabay si Phaxton.

Napaigtad siya nang may yumakap sa kanya mula sa likuran at hinalikan siya sa leeg. His Calvin Klein scent invaded her nostrils. Napangiti siya.

"Na-miss mo 'ko agad?" tudyo niya sa asawa, saka humarap dito.

POSSESSIVE 9: Lash ColemanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon