CHAPTER 6

1.5M 33.4K 7.3K
                  

CHAPTER 6

HINDI SILA AGAD umuwi ni Lash sa mansiyon pagkatapos nilang mag-grocery. Lash drove to Coleman's Port. May kukunin daw ito sa Black Pearl Cruise Ship.

In an honesty, gustong makasakay ni Nez sa Black Pearl Cruise Ship. Kahit sa London, kilala ang cruise ship na pag-aari nina Lath at Lash. If a European wanted to travel around Asia, sa Black Pearl ang mga ito sumasakay. The ship almost had it all—from best food to the bomb entertainment every night.

Pero ni minsan ay hindi siya inimbitahan ni Lash. Well, Lath invited her. Pero ayaw naman niyang ito lang ang mag-imbita sa kanya. Gusto niya pati Lash. Kasi dalawa naman silang may-ari.

Ipinarada ni Lash ang sasakyan sa parking lot ng port, saka bumaling sa kanya. "Sasama ka sa loob, apple? May kukunin lang ako."

Nagdalawang-isip siyang pumayag. Forbidden erotic things happened when they were together. Makakayanan ba niyang labanan ang nararamdaman?

Kakayanin niya! This was the first time Lash invited her inside the ship.

Tumango siya. "Sasama ako."

He gave her a wicked grin like a Cheshire cat. "Good answer, apple."

Mabilis na lumabas ng sasakyan si Lash, saka umikot patungo sa passenger seat para pagbuksan siya ng pinto.

Napapantastikuhang napatitig si Nez sa lalaki. "Really, Lash? Opening a door for me?"

Mahina itong tumawa. "Lumabas ka na lang, apple."

Inirapan niya ito, saka lumabas ng sasakyan. Hindi siya nakapalag nang hawakan nito ang kamay niya at iginiya siya papasok sa cruise ship.

Their intertwined hands feel warm and perfectly molded with each other. Ang init na dulot ng magkasalikop nilang kamay ay bumabiyahe patungo sa braso niya, sa dibdib, pababa sa tiyan hanggang tumigil iyon sa puson niya.

Her belly felt weird again. Parang kinikiliti iyon sa loob dahilan para bumaba ang kiliti patungo sa mga paa niya.

Nang makapasok silang dalawa sa loob ng cruise ship, nakahinga nang maluwag si Nez nang mapansing may ibang tao sa loob. They were scrubbing the floor, cleaning the glass window and other stuff.

Hindi siya pinansin ng mga tao na naroon habang naglalakad sila ni Lash patungo sa hinuha niya ay upper deck.

"Sa upper deck tayo pupunta?" paniniguro niya.

Tumango ito. "Yes. Nasa upper deck ang kuwarto namin ni Lash. Maganda ang view doon kaya doon namin naisipang ilagay ang personal cabin namin."

Tumango lang siya at hindi na nagsalita.

Nang makarating sila sa destinasyon, binuksan ni Lash ang isang pinto gamit ang susi nito na inilabas mula sa bulsa, saka pumasok sila sa loob.

The inside of the room screamed luxurious and freaking expensive. May queen size bed sa gitna ng kuwarto, leather set ng sofa sa bandang kanan, simple yet elegant looking chandelier, black soft fur covered the whole floor and expensive paintings hanging on the wall.

Lihim na napa-wow si Nez. Ang ganda ng kuwarto na 'to.

Hindi niya maiwasang isipin kung ilang babae na ang nakapasok sa kuwarto na iyon at katulad niya ay napa-wow rin ang mga ito. And the weirdest thing she felt was like her heart was being squeezed tightly. It had hurt. The thought of Lash being with another girl had hurt more than she liked to admit.

What the hell is the meaning of that?! she panicked.

Napalunok si Nez nang marinig na isinara ni Lash ang pinto ng kuwarto.

POSSESSIVE 9: Lash ColemanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon