CHAPTER 13

1.3M 29.9K 6.6K
                  

CHAPTER 13

DALA ANG POPCORN at inumin, pumasok sina Nez at Lash sa loob ng sinehan. Pinili ni Lash na sa pinakamataas at pinakasulok sila umupo. It was okay with Nez. She disliked watching near the large screen. Para kasi siyang naduduling.

Hindi niya alam kung pang-ilang araw nang showing ang Inside Out. Bilang lang kasi ang nasa loob ng sinehan. Ni wala ngang malapit sa kinauupuan nila.

"Ang tagal namang mag-umpisa," reklamo ni Lash habang nakasimangot at nakatingin sa malapad na screen.

Natawa si Nez sa hitsura ng lalaki. He looked so cute... so adorable.

"Siyanga pala." Iniabot sa kanya ni Lash ang cell phone sa niya. "Here's your phone."

Tinanggap niya iyon at binuhay ang screen. Natigilan siya at nalukot ang mukha nang makitang pinalitan nito ang wallpaper niya ng pagmumukha nito.

She glared at Lash. "Really? Your face?"

Ngumiti si Lash at kinindatan siya. "What? Dapat nga magpasalamat ka sa akin, ang guwapo ng wallpaper mo."

Iningusan niya ito. "Hmp. Isa kang GGSS."

"And that is?"

"Guwapong-guwapo sa sarili."

Tumawa si Lash. "Isa ka namang MSPK."

Tumaas ang kilay niya. "Puwede ba, Lash, gumagawa ka lang naman ng sarili mong acronym."

Lash chuckled softly. "Well, alam kong hindi mo itatanong, MSPK means maganda sa paningin ko."

Nagpapasalamat siya sa madilim na paligid dahil hindi nito nakita ang pamumula ng mukha niya.

Una, sinabi nitong espesyal siya rito. Pangalawa, sinabihan siya nito na ayaw nitong mag-share at babaliin ang buto ng kung sino mang Adan na kumausap sa kanya. Pangatlo, sinabi nitong maganda siya. She could read between the lines, but would she dare decipher the message behind?

Huminga siya nang malalim, saka tumingin sa harap nila. "Guwapo ka rin naman," sabi niya.

"Alam ko." Puno ng pagmamalaki ang boses nito.

She rolled her eyes. "GGSS ka nga."

Tinawanan lang siya ni Lash, saka inakbayan. Ihinilig niya ang ulo sa balikat ng lalaki at itinutok ang mga mata sa pelikula na nag-uumpisa na.

"Apple?"

"Hmm?"

"Ngayong lumabas tayo, paano kung malaman 'to ng daddy ko at mommy mo? Ano'ng gagawin mo?"

Nagkibit-balikat siya. "Hindi ko alam. Nagdarasal ako na sana hindi nila malaman."

"Hmm." Iyon lang ang naging tugon nito sa sagot niya.

They were silent throughout the movie. Panay ang haplos ni Lash sa hita niya na hinayaan naman niya. It felt so good, so she let him.

Pero nang dumako ang kamay nito sa pagkababae niya, napasinghap siya. Tanging ang panty lang niya ang pumipigil dito para maipasok ang daliri sa loob niya.

"Lash!" she hissed at him.

Mula sa gilid ng mga mata, nakita niyang tumaas ang sulok ng mga labi nito. From afar, it looked like Lash was focus on watching. Pero alam ni Nez na wala sa isip ng lalaki ang pinapanood.

Lash was too horny for his own good.

Napakapit siya sa arm rest ng upuan nang maramdamang pumasok ang isang daliri ni Lash sa loob ng panty niya. He, then, started stroking her clitoris, rubbing it slowly, making her whimper in pleasure.

POSSESSIVE 9: Lash ColemanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon