CHAPTER 9

1.3M 31.5K 17.4K
                  

CHAPTER 9

BAGO PA SUMIKAT ang araw, nakalabas na si Lash sa mansiyon at naglalakad na patungo sa dalampasigan kung saan naroon ang Black Pearl Yacht.

Pero agad na nasira ang umaga niya nang makita ang ama na nakatayo sa harap ng yate.

"Ano'ng kailangan mo?" walang buhay niyang tanong.

"Gusto ko lang makita kang umalis. Para masiguro kong wala ka ngang gagawing masama kay Nez."

That made him smirk. Too late, old man. "Aalis na ako kaya umalis ka na. Nakakasira ka ng araw."

Pumasok siya sa yate at mabilis na inihanda iyon para sa paglalayag. And when all the preparations were finished, pinaandar niya ang makina, then he maneuvered it away from the shore, away from his father and... Nez.

Nang nasa gitna na siya ng karagatan, doon niya itinigil ang yate. Malayo na siya sa dalampasigan at gamit ang teleskopyong dala, sinilip niya ang kanyang nakakairitang ama. He was already walking back to the mansion.

Ibinaba niya ang teleskopyo, saka tumingin sa karagatan.

Saan kaya siya pupunta ngayon? Napailing-iling siya at pumasok sa loob para tingnan kung may laman ang refrigerator.

Nalukot ang mukha ni Lash nang makitang isang maliit na rum lang ang laman niyon. Shit! Mabilis niyang tiningnan ang expiration date. Nakahinga siya nang maluwag nang mabasang may apat na buwan pa bago ma-expire ang inumin.

"Okay na 'to." Good thing may naiwan pa palang isang bote ng Rum. Puwede na 'to hanggang mamayang hapon. Dadaong na lang siya mamaya para mamili ng makakain. Hindi pa naman siya malayo.

Bumalik siya sa top deck, saka naupo sa recliner. Binuksan niya ang bote ng rum at ininom 'yon. Hindi pa siya nakakatatlong lunok nang maramdamang parang umiikot ang paningin niya.

Shit! Bakit ba siya nahihilo?

Nabitawan niya ang alak at sinapo ang ulo. He closed his eyes, hoping that the dizziness would lessen, but nothing happened. Mas lumala pa ang hilong nararamdanan niya.

Then the weirdest thing happened, narinig niya ang boses ng mga kaibigan niya. Nagha-hallucinate ba siya? Malaki ang posibilidad na nagha-hallucinate siya. Ano naman ang gawin ng mga ito roon sa yate?

Mas diniinan pa niya ang pagsapo sa noo niya. Lalo siyang nahihilo, lalo na at ang iingay ng boses ng mga kaibigan niya.

"Andrius, maneuver this yacht to Sudalga's Port." Boses iyon ni Lysander.

What the heck?

"Aye, aye, Captain," sigaw ni Andrius, kapagkuwan ay naramdaman niyang gumalaw ang yate.

"What the..." Babangon sana si Lash pero hindi niya magawa dahil sa sobrang hilo na nararamdaman at nanghihina rin siya.

What the heck is happening to me? Lalo pang lumala ang hilo na nararamdaman. Fuck!

"Bakit gising pa siya?" Boses iyon ni Cali.

"Baka kaunti lang ang nainom niya." Boses iyon ni Lysander. "Sabi na kay Lath na damihan ang pampatulog, eh."

"But no worries, guys," sabi ni Knight. "Mawawalan din ng malay si Coleman Number One at magtatagumpay ang plano ni Coleman Number Two."

Someone snorted. "Why am I even here?"

What the fuck? Ano ang ginagawa roon ni Valerian? At ano ang plano ni Coleman Number 2? Was he Coleman Number 1? Ano ba ang nangyayari?

Ni hindi nga niya maibuka ang bibig para makapagsalita. Nilalabanan lang niya ang hilo na nararamdaman para hindi siya mawalan ng malay.

POSSESSIVE 9: Lash ColemanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon