CHAPTER 18

1.2M 30.1K 12.3K
                  

CHAPTER 18

INUBOS NI LASH ang lahat ng alak sa townhouse ni Lysander. He drank himself into oblivion to forget his broken heart. At nang magising siya kinabukasan, hindi na siya nagulat na wala na si Nez sa kuwarto nito.

She left without even saying good-bye. That woman is so heartless!

Bumuga si Lash ng marahas na hangin, saka nahiga sa gilid ng swimming pool, ang isa niyang paa ay nakalublob sa tubig.

He closed his eyes and an image of Nez flashed through his mind. Naiinis na ihinilamos niya ang kamay sa mukha para mawala ito sa isip niya. Unfortunately, it didn't work.

Fuck it!

Iminulat niya ang mga mata at tumingin sa maaliwalas na kalangitan.

Iniwan na talaga siya ni Nez, umalis talaga ito. Last night, he hoped she would leave... but now, binabawi na niya. Ayaw niyang umalis ito. He could be her dirty little secret for eternity. Okay lang sa kanya.

Not this... I can't take this. It hurts.

Ipinikit niya uli ang mga mata at agad na pumasok sa isip niya ang babae. "I miss you, apple," bulong niya sa hangin.

Bumangon siya mula sa pagkakahiga at pumasok sa loob ng kabahayan. Dumeretso siya sa kusina para maghanap ng alak na maiinom. Thankfully, hindi naman pala lahat ng alak ay nainom niya, 'yong nasa mini bar lang kagabi.

Lash didn't care if his head was throbbing. He took out two beers from the fridge and took it with him to the living room.

Umupo siya sa sofa at ininom ang isang bote ng beer. Agad siyang napatigil sa pag-inom nang makitang may nakasandal ang gitara sa gilid ng pang-isahang sofa.

Inilapag niya ang beer sa round table at kinuha ang gitara. Once in a while, it was good to sing your broken heart out.

Lash started strumming the guitar... then he sang 'I want to Grow Old With you by Westlife'.

Napangiti siya nang maalala ang palaging pamumula ng pisngi ni Nez. She looked so beautiful. And when he first met her, damn, she knocked out every air in his lungs.

Then he remembered the first time they made love. Magkakambal nga sila ni Lath dahil nagsinungaling siya kay Nez na may kukunin sa cruise ship pero wala naman talaga. Gusto lang niyang masolo ito at maangkin katulad ng matagal na niyang pinapangarap.

Mahina siyang natawa ang pinahid ang isang butil ng luha na nakatakas sa mga mata niya.

Oh, well, Nez wouldn't let him grow old with her, so what was the point of singing his broken heart out? Nagsasayang lang siya ng laway.

Binitawan niya ang gitara at kinuha ang cell phone sa bulsa para i-text ang kakambal. Sana lang ay mabasa nito agad.

To: Lath, the lunatic

Hey, twin bro. Iniwan na ako ni Nez. Mind drinking with me to oblivion?

Mahina siyang natawa nang agad na mag-reply si Lath sa kanya.

From: Lath, the lunatic

Lysander told me last night na uuwi na si Nez. Well, I'm your very sweet twin brother so open the fucking door and let me in.

Nanlaki ang mga mata niya, saka patakbong tinungo ang pinto ng townhouse. And there, his twin brother stood, carrying a paper bag full of brandy.

"Lath," Lash breathed out.

Lath rolled his eyes. "Yeah. Yeah. Papasukin mo na ako. I have company."

Pagkasabi niyon ay tamang-tama na nagsidatingan ang siyam na sasakyan. Sabay-sabay ang mga iyong tumigil at nagsilabasan ang mga kaibigan niya.

POSSESSIVE 9: Lash ColemanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon