CHAPTER 12

1.3M 29.1K 8.4K
                  

CHAPTER 12

MAGKAHAWAK-KAMAY sina Nez at Lash nang lumabas sa taxi na sinasakyan nila. Habang naglalakad papasok sa mall, inakbayan siya ni Lash at hinapit palapit dito. His gesture screamed possessiveness but she didn't let herself assume. Masakit ang umasa.

Nang makapasok sila sa loob ng mall, nagsalita si Lash.

"What to do first?" tanong nito at naramdaman niyang tumatama ang mainit nitong hininga sa tainga niya.

That made her froze. Nagsitaasan ang mga balahibo niya sa likod. Binalingan niya ang lalaki at muntik nang maglapat ang mga labi nila sa sobrang lapit ng mukha nito sa mukha niya.

"Lash."

Sinapo ni Lash ang mukha niya, saka bumuga ng malalim na hininga. "Apple, we could still go home if you want."

Natigilan si Nez. Sa tingin nito ay gusto niyang umuwi dahil tumigil siya sa paglalakad? Lash clearly doesn't know his effect on me. Mas mabuti nang hindi nito alam.

"Uuwi na ba tayo?" tanong ni Lash nang hindi siya umimik.

Umiling siya. "Nope."

Ngumiti ito at bigla siyang hinalikan sa mga labi.

Nanlaki ang mga mata at umawang ang mga labi niya sa gulat na sinamantala naman ng lalaki. Pinalalim pa nito ang halik at siya naman ay tinugon ang halik nito.

Namula ang pisngi ni Nez nang pakawalan ni Lash ang mga labi niya. Karamihan ng tao sa mall ay nakatingin sa kanilang dalawa. And Lash being Lash, he didn't care at all.

Malakas na tinampal niya ang balikat nito. "Lash! Huwag ka ngang basta-basta nanghahalik." Pinukol niya ito ng masamang tingin. "Pinagtitinginan tayo ng mga tao, nakakahiya."

Nginitian lang siya nito at inakbayan. "My baby apple, may I remind you that I'm a fan of PDA? Hahalikan kita sa maraming tao kasi gusto kong ipaalam sa kanilang lahat na akin ka at kapag sinubukan nilang agawin ka sa akin, makikita nila kung paano ako magalit. And it's not a good sight." He kissed her temple as they walked. "I'm possessive, I'm territorial and I don't share. Keep that in mind, apple."

Parang tinambol ang puso niya. What was he saying? That he wants to own me? Mabilis na sumikdo ang puso niya.

I don't want to assume. May babae pa rin itong mahal ng sampung taon. Hindi niya iyon basta-basta makakalimutan.

Nanatili siyang tahimik hanggang sa magsalita uli si Lash.

"So, ano'ng gusto mong gawin?"

"Ahm." Tumigil siya sa paglalakad. At dahil nakaakbay ito sa kanya ay napatigil din ito. Dumako ang tingin niya sa may sinehan. "Gusto kong manood ng movie."

Bigla itong dumukwang at ginawaran siya ng halik sa mga labi. "Movie it is."

She glared at Lash. "Kailangan mo ba talaga akong halikan sa bawat minuto na lumilipas?"

"Of course." Kinindatan siya nito. "I like kissing you."

Inirapan niya ito na ikinatawa lang ng lalaki.

Lumapit sila ni Lash sa listahan ng Now Showing.

"So what do you want to watch?" Lash asked as he hugged her from behind and rested his chin on her shoulder. "Pumili ka na."

Mabilis na tinuro niya ang Fifty Shades of Grey. "'Yan ang gusto kong panoorin."

Lash groaned and kissed her neck, sending tingles to the center of her femininity. "Apple, kapag 'yan ang pinanood natin, we will end up making out instead of watching the movie."

POSSESSIVE 9: Lash ColemanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon