CHAPTER 4

1.4M 31.9K 10.4K
                  

CHAPTER 4

HALOS ISANG ARAW ring ibinuro ni Lash ang sarili sa kuwarto habang nakaharap sa laptop niya. Inaayos niya ang mga papeles na kakailanganin nila ni Lath para sa unang paglalayag ng ikalawang Black Pearl Cruise Ship sa bandang Europa.

It was his and Lath's dream. At ngayon, matutupad na ang pangarap nilang maglayag ang ikalawang Black Pearl. Ang ikatlong Black Pearl na balak nilang ipalayag sa North and South America ay malapit na ring matapos.

Narinig niyang bumukas ang pinto ng kuwarto niya pero hindi inalam kung sino 'yon. Lash knew that it was Lath. Maybe it was a twin thing. Hindi man niya makita ang kakambal pero alam niya kung malapit lang ito sa kanya o pumasok sa isang kuwarto na naroon siya.

He could sense his twin brother, so did Lath.

"Hey, bro." Inakbayan siya ni Lath at tumingin ito sa screen ng laptop niya. "Damn, malapit na pala. Four months na lang ang bibilangin natin."

Tumango siya. "Yes."

Lath gave out a short laugh and then sat on the stool next to him. "Anyway, bro, kinausap ako ni Daddy na pagsabihan kang layuan si Nez." Tinaasan siya nito ng kilay, nagtatanong ang mga mata nito. "Ano'ng ginawa mo kay Nez?"

Hinarap niya ang kakambal at pinakatitigan. May pag-aalala sa mukha nito. His twin really did care for their stepsister. Should he tell Lath? Ano ang sasabihin nito? Would he judge him? Would he help him? And daming katanungan sa isip niya.

"Well?" Lath prompted.

Lash sighed. One way to find out. "I kissed her," sabi niya na walang emosyon ang mukha. He was getting good in masking his emotion. "Ten years ago. Sa dalampasigan nang dumating ako galing sa paglalayas ko raw ng ilang araw."

Kung siya kalmado, si Lath ay halos mahulog sa sahig ang panga sa sobrang gulat sa ipinagtapat niya.

"W-what the... w-what— si Nez?! K-kiss... what the fuck, Lash?!"

Lash chuckled. "Yes, Lath. I kissed Nez. May masama ba sa ginawa ko?" he inquired, trying to look innocent. "It's just a kiss."

Pinandilatan siya ng kakambal. His eyes sporting anger. "Just a kiss?! Lash! May isip ka ba? Stepsister natin siya! Please naman, spare Nez from your womanizing! At isa pa, hindi mo ba alam na bawal maghalikan ang katulad n'yo ni Nez? Fucking goodness, Lash, use your fucking brain!"

Lash rolled his eyes. "Lath, we're on a twenty-first century. Kahit nga mag-second cousin, puwede nang magpakasal."

Lath looked at him, dumbfounded. "Lash, naririnig mo ba ang sarili mo?"

Nag-iwas siya ng tingin. "I'm trying to fight it, Lath. Sa tingin mo, hindi ako nag-iisip?"

Mataman siyang tinitigan ni Lath. And then realization hit him like a slap on the face. "Holy shit!" he exclaimed then he stood up and started pacing back and forth. "Fuck, Lash! Fuck! Kailan mo pa nararamdaman 'yan?"

Bumuntong-hininga siya. "Simula noong una ko siyang makita."

Napanganga na naman si Lath. "What the hell?! Bakit hindi mo sinabi sa akin?!"

Kinunutan niya ang kakambal. "Kapag sinabi ko ba sa 'yo noon, ano'ng gagawin mo? Siguradong huhusgahan mo ako. At saka, sampung taon na ang nakalipas. I'm sure nag-iba na ang nararamdaman ko."

Umingos si Lath. "Nag-iba? Ako ba pinaglololoko mo, Lash? Sapat na ang ang narinig ko noong tumawag ka sa akin sa gabi ng welcome party. You threatened me to cut my arm, Lash. 'Yan ba ang naka-move on na?"

Nagbaba siya ng tingin. "Hayaan mo na ako, Lath."

"Anong hayaan? No! We're going to do something about your forbidden feelings," sabi ni Lath, saka may tinawagan gamit ang cell phone nito. He called more than five people before turning to face him. "Halika na." Hinawakan siya nito sa kuwelyo at hinila palabas ng kuwarto niya.

POSSESSIVE 9: Lash ColemanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon