CHAPTER 10

1.5M 31.6K 5K
                  

CHAPTER 10

IYON NA YATA ang pinaka-weird na araw para kay Nez. Kaninang umaga lang ang nasa isip niya ay kung paano makakaiwas na maging third wheel ni Lath at ng girlfriend nito, at ngayon naman, kaharap niya ang lalaking gustong niyang mawala sa sistema niya.

"Sit," sabi ni Lath at sinipa ang paa ng upuan.

What a gentleman. Hear my sarcasm, please.

Umupo siya sa upuang sinipa ni Lash, saka mabilis na ipinaghain siya ng lalaki.

Fried chicken, rice and mix vegetable. Simple food yet she was touched. Nagluto talaga si Lash para sa kanya.

"Kumain ka na," sabi nito.

Kinunutan niya ito ng noo. "Ikaw?"

Matiim itong nakatitig sa kanya. "I'm good. Ikaw pa lang, busog na ako."

Agad na nag-init ang pisngi niya. "Lash, huwag ka ngang magsalita ng ganyan."

He chuckled. "Kain na o baka naman gusto mong subuan kita?" His eyes were twinkling in delight. "I could definitely do that."

Napatitig siya kay Lash, saka inilibot ang tingin sa kabuuan ng kusina. Tanging sila lang ni Lash ang tao sa buong bahay.

Just me and Lash. No parents. No one to judge. No one to be scared of. Just me and my heart.

Mas nakakatakot ngayon ang sitwasyon nilang dalawa ng lalaki.

"Sino'ng may gawa nito?"

Lash frowned. "Ano?"

"Sino'ng may gawa nito? Bakit tayo narito? I'm supposed to be here with Lath and his girlfriend, not with you."

Pain shadowed his violet eyes. O baka naman guni-guni niya lang ang nakita, wala na kasi iyon nang kumurap ang mga mata niya.

The delight in Lash face was drained in an instant. Bumalik na naman ang walang emosyon nitong mukha, saka tumayo nang tuwid.

"Nez, gabi na," sabi nito sa walang emosyong boses. "Kung gusto mong umuwi, ipagbukas mo na. Kung ayaw mo naman akong makasama, sige, hindi ko ipapakita ang mukha ko sa 'yo."

Agad itong umalis sa kusina at naiwan siyang naguguluhan sa inaasal nito. What gotten into him to be mad like that?

Was he mad at her?

Ano ba ang ginawa niya?

Nagpakawala ng malalim na hininga si Nez, saka nag-umpisang kainin ang niluto ni Lath. Masarap iyon, katulad ng nagluto.

That made her blush. Kapag si Lash ang pinag-uusapan, she became a wanton woman. Oh, God! Ano kaya ang sasabihin ni Lash kapag nalaman nito ang mahahalay na laman ng isip niya?

Pagkatapos kumain, nilinis niya ang kinainan at ibinalik sa lalagyan. And then she went looking for Lash. Hindi niya alam kung bakit niya ito hinahanap, basta kailangan niya itong makita. This house was huge and it was scaring her, damn it!

Nasa balkonahe siya nang marinig ang malamyos na tugtog ng gitara.

Her heart thumped. It was none other than Lash. Silang dalawa lang naman ang tao sa bahay na 'to. Mabilis niyang sinundan ang pinanggagalingan ng tunog at natagpuan niya ang sarili sa labas ng bahay, sa gilid ng swimming pool.

Nez stared at Lash. Naka-Indian sit ito sa gilid ng swimming pool at naggigitara.

Walang imik siyang naglakad palapit dito at umupo sa tabi nito. He was softly humming the song "Did I Mention."

POSSESSIVE 9: Lash ColemanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon