1 Synopsis

6.8K 62 1
                  

Tamara de Ville is every man's dream girl. Angelic face, a body to die for, sinful lips, filthy rich and famous.... but she's every man's nightmare too... wild, heartless and a certified bitch... even her name sounds evil.

Para kay tamara, lahat ng nasa paligid niya ay kaya niyang paglaruan, paikut-ikutin sa kanyang palad... mayaman siya, makapangyarihan at marami rin ang nababaliw sa taglay niyang kagandahan...

Pero nagkakamali siya. Nakahanap siya ng katapat sa katauhan ni Vaughn Claude Darcy. Can he really tame tamara?

(Cover by: Inah)
@PANANABELS
thank you

Taming Tamara (revising)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon