NO TINC RES

12 1 0

Tinc un llibre de poemes,

que mai no et recitaré,

una butaca al teu cor,

on mai, asseure'm podré,

tinc un calaix de somriures

que no troben el moment.


Tinc el caliu a les mans,

que no faran mai cap frec,

tinc els dits plens de carícies

i no tinc la teva pell,

tinc una lluna que em parla...


Ho tinc tot i no tinc res.


Àngels de la Torre Vidal ©

Del Poemari Inèdit "Alliberant Paraules"

Fotografia: xarxa


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
ALLIBERANT PARAULESRead this story for FREE!