DEIXA'M...

4 1 0


Deixa'm encabir-te als braços,

deixa'm omplir de petons,

cada racó del teu ventre,

cada racó del teu cor.


Deixa les mans que em temptegin,

que passegin pel meu cos

i que esclati cada porus

en sentir dels dits, el tou.


Deixa'm recórrer planeres,

cada cau, cada congost,

deixa'm del melic, el tàlveg

i dels llavis... els teus mots.


Àngels de la Torre Vidal ©

Del Poemari Inèdit "Alliberant Paraules"

Imatge: xarxa

Imatge: xarxa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
ALLIBERANT PARAULESRead this story for FREE!