VA L'AMOR...

20 3 0

Va l'amor deixant enrere

uns somnis a mig teixir,

l'estiu i la primavera

de fa dies ja exhaurits,

busca el lloc on la tendresa

trobi de nou un camí.


Camina per la drecera

que a la platja a sortir

a aquella sorra que espera

el teu bes i el meu desig,

i que un dia sens tempesta,

ens havia d'acollir.

El reben ones de seda,

brisa d'alpaca i setí;

la llum del sol l'assedega

a l'esguard del seu somrís,

el cel l'acarona i el besa,

convidant-lo a un bell morir.


Va l'amor deixant enrere,

part de tu... i part de mi.


Àngels de la Torre Vidal (c)
Del Poemari Inèdit "Alliberant Paraules"

Imatge: xarxa

Imatge: xarxa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


ALLIBERANT PARAULESRead this story for FREE!