CAMINANT

11 1 0

Vinc del lloc on mor la lluna

i vaig cap on neix el sol

perquè la seva escalfor

revisqui aquesta pell nua,

ja malmesa i moribunda,

impregnada d'amargor.


Per la vereda feixuga

camino ben poc a poc

entre la lletra i el mot,

cercant el lloc on s'atura

per omplir-se de cordura

el bategar del meu cor.


Àngels de la Torre Vidal (c)

Del Poemari Inèdit "Alliberant Paraules"

Imatge: xarxa

Imatge: xarxa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


ALLIBERANT PARAULESRead this story for FREE!