UNA D'AQUELLES, UN D'AQUELLS

6 1 0

Una paraula avortada,

una esquerda trenca el cor,

un sospir del llavi escapa,

un bes que pel camí mor.

una frase que callada,

espera a dir el primer mot.

Una d'aquelles paraules

que retrunyin dins del cor,

una d'aquelles besades

que són benzina del cos,

parla'm amb lletres lligades

i fes-me un d'aquells petons.


Ressuscita'm amb manyagues,

que només sabem tots dos.


Àngels de la Torre Vidal (c)

Del Poemari inèdit "Alliberant Paraules"

Fotografia: xarxa

Fotografia: xarxa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


ALLIBERANT PARAULESRead this story for FREE!