TINC

38 3 0

Tinc un jardí de flors semes
i d'arbres sense podar,
un camí de romegueres,
i còdols per retirar.

Tinc unes roses que esperen,
uns empelts dels teus manyacs.
amanits amb bes i fregues
i del teu alè negats.

Tinc uns dits buscant dreceres,
que el teu jardí ja han trobat,
ha arribat la primavera,
perquè
tinc les teves mans.

Tinc uns dits buscant dreceres,que el teu jardí ja han trobat,ha arribat la primavera,perquè tinc les teves mans

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
ALLIBERANT PARAULESRead this story for FREE!