PENYORA

14 2 0


Cor de veus blanques al pit
diàlegs de papallones,
besades a mitjanit,
carícies a deshora...
jugant amb les mans i els dits,
de la lluna i de l'aurora.

Somicant que estàs aquí,
et busco sota la roba
del llit i del decencís,
en la foscor de l'alcova,
on cada dia és de nit,
i cada besada plora.

Al sopluig del cobrellit,
deixo somnis en penyora.

Àngels de la Torre Vidal (c)
Fotografia: pròpia

Àngels de la Torre Vidal (c)Fotografia: pròpia

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
ALLIBERANT PARAULESRead this story for FREE!