LLUNA

12 2 0

Lluna creixent que m'enganyes,

decreixent que ets mentidera,

lluna nova que t'amagues,

sota la llum d'una plena;

veniu-me de nit a casa

per dir-me que encara espera...

il·lumineu-me la cara

amb la llum d'una quimera.


Àngels de la Torre Vidal (c)

Del Poemari inèdit "Alliberant Paraules"


Imatge: xarxa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Imatge: xarxa


ALLIBERANT PARAULESRead this story for FREE!