SENSE

6 0 0

Síl·laba sense vocal,

esdrúixola sense accent,

palpissos sense carícies,

duet de pells sense frecs,

bergantí sense cap vela,

tempesta sense llampecs.


Buida sóc durant l'absència

del teu cos i del teu bes,

calendari sense dies,

un cor sense cap batec;

un rellotge sense busques

escriptor sense paper.


Àngels de la Torre Vidal (c)

Del Poemari Inèdit "Alliberant Paraules"

Imatge: xarxa

Imatge: xarxa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


ALLIBERANT PARAULESRead this story for FREE!