ආරු.. ( හැදින්වීම )

10.1K 504 8
                  

යුග්ම අවින්ද්‍ය වික්‍රමසිංහ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


යුග්ම අවින්ද්‍ය වික්‍රමසිංහ

පාසලෙ උප ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයෙකි.
තරමක් සෙල්ලක්කාර ගතිපැවතුම් ඇත. පාසලෙ නායකත්වය අතින් ප්‍රකට චරිතයකි පාසලෙ නායකත්වය අතින් ප්‍රකට චරිතයකි

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


ආරෝන් අයේන් අන්ද්‍රෙව්

එම පාසලේම එකොලහ ශ්‍රේණියෙ ඉගෙනුම ලබන ක්‍රීඩා සම්බන්ධයෙන් කැපී පෙනෙන ශිෂ්‍යයෙක්.
සෙල්ලක්කාර ජීවිතයක් ගතකරයි.

 සෙල්ලක්කාර ජීවිතයක් ගතකරයි

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


චනෙරු සස්මිත අශීස

පාසලෙ උප ප්‍රධාන ක්‍රීඩා නායකයා
යුග්ම ගෙ හොදම මිතුරා වන අතර
නහය ට නාහන ගතිපැවතුම් ඇත්තෙකි.

එයෝන් යශ්විත්

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

එයෝන් යශ්විත්

යහලුවන් අතර තරමක් අහිංස කොල්ලෙක්.
ඉගෙනීමට දක්ෂයෙක් ඉගෙනීමට දක්ෂයෙක්

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

අභීලාෂ් තේනුවර / යශ්මිත තේනුවර

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


අභීලාෂ් තේනුවර / යශ්මිත තේනුවර

එක කුස නූපන් සහෝදරයන් දෙන්නෙක්.


🖤✨🦋

නිල් ඇස් එක්ක පැටලුනු රලු ගැහුනු හදවතක්.... 💙

අලුත් කතාවක්.. හෙට ඉදන් හැමදාම දවසට එක චැප්ටර් එක ගානෙ අප්ලෝඩ් කරන්නම්
කතාව කියවලා රස විඳින්න කියලා වට්පැඩ් පිස්සො ඔක්කොටම ආරාධනා කරනවා ඉතිම්...

🦋🖤✨🍷

Sith...

ආරු... ( BL ) COMPLETED ✓Where stories live. Discover now