Dagger Series #2: Unstrung

21.2K 434 9
                  


STATUS: COMPLETED

Gun Dawson and Lia Asterio's story

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Gun Dawson and Lia Asterio's story

Dagger Series #1: UnwrittenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon