Chapter Eleven

28.1K 787 42
                  

"NAGPUNTA ka lang ba dito parang mang-insulto?" Padaskol na kinuha ni Charry ang bracelet sa upuan. Malamang na naiwan niya iyon sa taxi ng nagdaang gabi. Bigay iyon ng kababatang si Mitchel bago ito lumipad papunta sa Canada noong nakaraang taon.

"Nagpunta ako para ibalik ang gamit mo."

Umismid siya. Wow. Ang bait. "Sana hindi ka na nag-abala, tutal mumurahin lang naman 'to, 'di ba?"

Ngumiti si Chase. She blinked. She could not believe she felt her heart flutter. With those complete strong white teeth, papasa itong endorser ng toothpaste. "Ah, I almost forgot. Hindi nga pala marunong tumanaw ng utang-na-loob si Charry Torres." Sinadya nitong haluan ng sarcasm ang huling pangungusap.

Mabuti na lang din at nagbigay-daan iyon para matauhan siya. "Tapos ka na? Umalis ka na."

Hindi ito kumilos, mukhang wala pang balak na umalis.

Nagtimpi siya, nag-isip. Paano ba niya iiwasan ang taong ito kung ito naman ang litaw nang litaw sa harap niya? Humalukipkip siya, saka matamis ang ngiting humakbang palapit kay Chase. "Ngayon pa lang, tumigil ka na sa pagsunod-sunod sa akin, Mr. De Marco. Lethal ang charm ko. Baka isang araw, magising ka na lang na gusto mo na 'ko—"

Nabura ang ngiti sa mga labi ni Chase. Bago pa niya matapos ang sasabihin ay nahablot na siya nito. Suminghap siya nang muntik na siyang sumubsob sa leeg nito. Matiim na nakatitig si Chase sa kanya nang tingilain niya ito. "I can smell your fear, sweetheart..." nang-uuyam na sabi nito.

Nagbuka siya ng bibig pero mabilis ding itinikom. Nabibingi siya sa lakas ng tibok ng kanyang puso.

"Charm?" Pinag-aralan nito ang kanyang anyo. Malinaw na nakaguhit ang disgusto sa itim na itim nitong mga mata. "Sa nakikita ko, wala kang charm na magagamit sa 'kin, Charry. All you have is this thick face and your ugly personality. Wala nang iba." Pagkasabi niyon ay pabalya siya nitong pinakawalan.

Bumuntong-hininga si Charry nang talikuran siya ni Chase. Tinungo nito ang pinto at pabagsak na binuksan at isinara. Ilang minuto nang nakakaalis ang lalaki pero pakiramdam niya, nasa paligid pa rin ito. Naiwan ang mabangong amoy ng gamit nitong panlalaking cologne.

Disappointed na napaupo siya sa sofa. Bakit ang bilis ng tibok ng puso niya tuwing may encounter sila ni Chase? Para saan ang nararamdaman niyang panlalambot ng mga tuhod tuwing malapit at hinahawakan siya ng lalaki?

Mali ang pagkakakilala ni Chase sa kanya at duda siya kung maniniwala ito kapag sinabi niyang ni mahalikan ay hindi pa niya nararanasan. She had a boyfriend, si Drei. Their relationship lasted for barely two weeks. Nakipaghiwalay siya sa lalaki nang igiit nitong isama siya sa motel sa unang date nila bilang magkasintahan. He was a complete jerk.

Sa paglipas ng panahon, lalong naniwala si Charry na halos lahat ng lalaki, sex partner lang ang tingin sa mga babae. Minsan, nagdududa na rin siya kung talagang nag-e-exist ba ang love o naipagkakamali lang ng karamihan ang emosyong iyon sa sexual desire.

NATIGILAN si Charry sa maganang pagkain nang makita ang pagpasok ng pamilyar na mukha sa loob ng kainan. Nasa isang fast-food chain siya, doon na inabot ng gutom matapos mamili ng pasalubong para kay Tiya Trining. Nagkagulo ang mga kumakain sa fast-food chain. Kinikilig at hindi mapakali ang mga customer hindi pa man nginingitian man lang ng babaeng nagtatanggal ng suot na dark sunglasses.

Matamis na ngumingiti si Carla Rivers sa bawat makasalubong at madaanan nito ng tingin.

Ibinaba ni Charry ang hawak na burger na ilang segundo ring nabitin sa ere. Hindi niya nakakalimutan, Carla was the newest brand endorser and ambassador of the said fast-food chain.

Men in Tux 1 : Falling For Mr Cruel (Wattys 2018 Winner) Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon