Chapter Two *

38.9K 996 25
                  

TUMAYO si Charry sa puwestong nakalaan para sa kanya. Napapagitnaan siya ng banda—sina Roy, Gilbert, at Hector na mabilisang ipinakilala sa kanya kanina ni Jiso. Sinusundan niya ng tingin ang mag-asawang nagse-celebrate ng thirtieth wedding anniversary, sina Mr. and Mrs. Daniel De Marco. Lumakad ang mga ito papunta sa stage, nakangiti at nakakapit sa kamay ng isa't isa. If only those love filled gazes were real, maiinggit siya.

She had been to countless of wedding anniversaries and proposals. Madalas, natutunugan niya kung totoo ba ang ipinapakitang pagmamahalan o pakitang tao lang. Habang nakatingin siya sa dalawa, may kung anong mainit na kamay na humahaplos sa dibdib niya.

Parang purong pagmamahal ang nakikita ni Charry sa palitan ng ngiti at titigan ng mag-asawa. It was as if their love for each other stood the test of time.

Nagpalitan ng mensahe ang mag-asawa habang naririnig sa background ang mahinang pagkanta ng isa pang hired singer. Hindi niya maalis ang tingin sa pares.

Kung sana ay naging kasintatag ng kanyang ama si Mr. Daniel Marco, buo pa sana ang pamilya nila hanggang ngayon.

Mapait ang ngiting sumilay sa mga labi ni Charry. Bakit ba niya ikinokompara ang ama kay Mr. De Marco?

Hinarap ng mag-asawa ang mga bisita nang makarating ang mga ito sa gitna ng stage. Inilibot ni Charry ang tingin sa mga bisitang isa-isang binabanggit ng emcee para i-acknowledge ang presensiya. May mangilan-ngilang celebrities at businessmen na makikita sa maluwang at eleganteng reception.

Kabilang sa mga iyon si Silver Hidalgo.

Tumalim ang tingin ni Charry nang makitang nakatingin din ito sa kanya. Maluwang ang makahulugan nitong ngisi habang sinasalubong ang masamang tingin niya.

"Charry..."

Nilingon niya si Jiso na sinenyasan siyang lumapit sa kinaroroonan nito.

"Inilipat sa dulo ng program 'yong theme song ng lovebirds. Mamaya ka pa makakakanta."

Tumango siya. Ibinalik niya ang tingin sa stage nang magdilim iyon. May binanggit na tatlong pangalan ang emcee bilang sorpresa sa dalawang nagse-celebrate ng anniversary.

Nang magliwanag muli ang buong stage, sabay-sabay na lumabas mula sa backstage ang tatlong matatangkad na lalaking nakasuot ng black two button dinner jacket tuxedo.

Leandro, Chase, at Alissandro De Marco ang mga pangalang binanggit ng emcee. Nakita ni Charry kung paanong nagliwanag ang mukha ni Mrs. De Marco pagkakita sa tatlo na siguro ay mga anak ng mag-asawa. Nang humarap ang tatlo sa mga bisita, maugong na palakpakan ang pumailanlang.

Hindi mapagdesisyunan ni Charry kung sino ang pinakamagaling magdala ng suit sa tatlo. They looked suave and good-looking just like their father. With those muscular frame, they were without a doubt the sexiest men in tuxedo she had ever seen.

Kumikislap ang mapuputing ngipin ng tatlo sa pagkakangiti. Sigurado siya na mas guwapo ang mga ito kung tititig siya sa malapitan.

One by one, yumakap ang tatlong bagong dating kay Daniel De Marco, na obviously ay ang ama ng tatlo bago humalik sa pisngi ng ina na nangingislap ang mga mata sa luha.

"The most sought-after bachelors in the U.S. of A., handa nang maghasik ng lagim dito sa Pilipinas ngayong gabi," kinikilig na sabi ni Jiso. Inabutan siya nito ng tissue. "Pakipunasan nga ang laway ko, bes. Tumulo, eh."

Napapailing na kinurot ni Charry sa tagiliran ang kaibigan. Ayaw na niyang ibalik ang mga mata sa mga nasa stage na obviously ay larawan ng masayang pamilya.

"Mama's tearing up, Lian." Narinig niya ang nakatawang boses ng isa sa tatlong lalaki. Deep and very masculine.

Pero hindi niya gustong lingunin iyon. May kurot sa dibdib niya ang nangyayaring eksena. Kung ipipilit niyang tumingin, magiging emosyonal lang siya.

Men in Tux 1 : Falling For Mr Cruel (Wattys 2018 Winner) Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon