Chapter Three *

35K 866 37
                  

"MASAYANG-MASAYA si Tita."

Maluwang ang ngiting nilapitan ni Chase si Trish na nakatanaw sa viewdeck ng hotel kung saan ginanap ang anibersaryo ng kanyang mga magulang. Niyakap niya ito mula sa likuran. Dama niya ang paghugot ni Trish ng hininga bago nito isinandal ang likod ng ulo sa kanyang dibdib.

"Mama," pagtatama niya sa itinawag nito sa kanyang ina.

Naramdaman niya ang pangiti nito. "Magtatampo si Mama oras na malaman niyang nagpakasal na tayo nang pasekreto sa huwes, Chase."

"Kaya madaliin na natin ang pag-aayos sa church wedding bago pa malaman ni Inang Reyna ang ginawa natin."

Alam ni Chase na magtatampo ang kanyang ina oras na malaman nito na ikinasal na siya. Matagal-tagal na rin nitong inuungot sa kanilang magkakapatid na magsipag-asawa na. Tumatanda na raw kasi ito at gusto nang magkaroon ng maraming apo. But now that he was finally married—secretly—malamang na mababatukan naman siya nito.

Kaya minamadali rin niya ang pagsasaayos ng mga kakailanganin para sa church wedding. Pagkatapos ng honeymoon getaway nila ni Trish sa Coron, magsasabi na siya sa mga magulang at mga kapatid. Alam niyang magiging masaya ang mga ito para sa kanya. Boto ang lahat kay Trish na maging parte ng pamilya.

Nagdesisyon si Chase at ang dalawa pa niyang kapatid na sina Lian—ang panganay—at ang bunsong si Ali na umuwi ng Pilipinas para sorpresahin ang mama at papa nila sa anniversary ng mga ito. His brothers decided to stay for good, kagaya ng hiling ng mga magulang.

Lian would be the one to manage DM Textile-Cebu branch habang ang Manila branch naman ang hahawakan ng bunso nilang si Ali. Siya bilang panggitnang anak ang mamamahala ng branch nila sa US.

Naunang lumipad pabalik ng Pilipinas si Chase kaysa sa dalawang kapatid na lalaki. Sa loob ng isang linggo, sa bahay nina Trish sa Buluang, Camarines Sur siya tumuloy. Matapos makuha ang basbas ni Patricia, ang nag-iisang kapatid ni Trish, niyaya niya ng agarang kasal ang girlfriend. Sigurado siya, si Trish na ang babaeng gusto niyang iharap sa altar at hindi niya gustong bumalik sa Amerika nang hindi pa ito napapakasalan.

Ikinasal sila sa huwes isang linggo na ang nakararaan. Saksi si Patricia at ilang piling kaibigan. Bata pa nang maulila sa mga magulang sina Trish at Patricia. Balo si Patricia at may isang anak, si Kenny na labintatlong taong gulang na. Paralisado ang mga paa ni Patricia na in born na. Ayon sa doktor, maliit ang chance na makalakad ito kahit operahan pa.

Trish was a former DM Textile employee. He liked her the very first time he laid eyes on her exactly five years ago. Anniversary din ng mga magulang niya at ito ang kasalukuyang sekretarya ng kanyang ama. Fresh graduate si Trish. Nakuha nito ang atensiyon niya sa pagiging smart pero simple. Naaaliw siya sa pagyuko nito ng ulo kapag nakakasalubong siya at ang paninigas nito tuwing lalapitan niya.

Masayahin, mapagmahal, at mabuting tao. Ilang buwan din niyang niligawan ang dalaga bago siya sinagot ng oo. Two years later, lumipad siya patungong Amerika kasama ang dalawang kapatid para pansamantalang pamahalaan ang noon ay unstable branch ng textile sa Amerika.

Kahit malayo sa isa't isa, hindi naging hadlang iyon para sa kanila ni Trish. Nanatili ang komunikasyon nila sa nakalipas na tatlong taon bukod sa pag-uwi niya sa Pilipinas isang beses isang taon.

Two years ago, nag-resign si Trish sa textile at nagsimula ng sariling negosyo sa Buluang. Flower shop. Noon pa, mahilig na ito sa bulaklak.

Chase wanted to give Trish the best wedding that she deserved. Elegante at mala-fairy tale. Pero dahil kilala niya ang asawa, susundin niya kung mas pipiliin nito ang simple kaysa engrandeng kasal.

Nagpa-book na siya ng round-trip tickets nila at apat na araw na accommodation sa isang five-star resort sa Coron, Busuanga. Si Trish ang pumili ng lugar kung saan ang honeymoon. Bago siya bumalik ng Amerika, ipapaayos na rin niya ang visa ng asawa para magkasama na sila doon.

Men in Tux 1 : Falling For Mr Cruel (Wattys 2018 Winner) Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon