Chapter Six *

28.1K 819 61
                  

CHARRY arrived at Villa DeMar fifteen minutes before four. Late siya. Nagkamali siya ng iniisip na accessible ang lugar. Pagkababa sa main road, kinailangan pa niyang mag-hire ng tricycle papasok sa villa. It took them thirty minutes drive before they reached the guardhouse. More or less six thousand square meters ang buong lupain, ayon sa tricycle driver. Pribado raw ang daan papasok sa villa kaya halos walang tricycle o pampublikong sasakyang gumagawi roon.

May dalawang guard na humarang sa kanila bago sila makapasok sa loob ng property. Nakapuwesto sa bungad ng mataas na gate na nakapaligid sa villa ang guardhouse. Hiningan ng guard ng ID ang tricycle driver matapos itawag sa mismong kabahayan ang tungkol sa pagdating niya.

Paglampas nila sa gate, halos sampung minuto pa ang ibiniyahe nila bago huminto ang tricycle sa tapat ng bahay. Sa bungad, nakita agad niya ang infinity designed swimming pool na mula five feet hanggang six feet ang lalim. Two storey ang nakatirik na malaking bahay. Sa tantiya niya, may anim hanggang walong kuwarto iyon at napapaligiran ng veranda at terraces.

Nagpasalamat si Charry sa driver na agad umalis matapos niyang bayaran. Humakbang siya sa ilang baitang na hagdan patungo sa nakabukas na main door.

"Tao po..." tawag niya.

Wala siyang makitang tao sa maaliwalas na sala bagaman natanaw niya ang isang pickup na naka-park sa malaki at maluwang na garahe kanina.

Nasa loob na kaya sina Mr. Robles? Kinuha niya ang cell phone sa bag at saka idinayal ang number nito. Walang sumasagot. Tinungo niya ang nakabukas na pinto ng malaking bahay, saka pumasok. Naabutan niya roon ang isang may-edad na lalaking palabas ng bahay.

"Ikaw ba si Charry?" magiliw na tanong nito.

"Magandang gabi ho. Sina Mr. Robles po, nandiyan na ho ba?"

"Aba'y wala pa. Pero binilinan ako na ihatid ka sa guest room para makapagpahinga." Iginiya siya ng matandang lalaki na nagpakilalang si Mang Dencio paakyat sa pangalawang palapag ng bahay. "Gusto mo ba ng makakain?"

Umiling siya. "Busog pa ho ako. Salamat ho."

"Sige, magpahinga ka muna diyan. Tatawagin kita kapag dumating na sila."

Iniikot ni Charry ang tingin sa loob ng guest room nang maiwan siyang mag-isa. Ipinatong niya ang bag sa malaki at inviting na kama. Naupo siya sa gilid niyon bago ibinagsak ang sarili pahiga.

Tumitig siya sa kisame. Namimigat ang talukap ng kanyang mga mata. Saglit lang ay tuluyan na siyang tinalo ng antok at pagod.

NAGISING si Charry nang marinig ang pagtunog ng cell phone niya. Umungol siya. Dumating na kaya sina Mr. Robles at ang team? Bumangon siya sa pagkakahiga sa kama, naupo sa gilid niyon para lang matigilan nang makita ang lalaking nakahalukipkip sa pagkakatayo sa paanan ng kinahihigaan niya. Kinabahan siya. Si Chase na walang kangiti-ngiti at matiim na nakatitig sa kanya. Nakasuot ng puting T-shirt ang lalaki, napapatungan iyon ng coat na nakalilis ang manggas hanggang sa siko. Denim jeans ang suot nitong pang-ibaba at itim na sapatos sa mga paa.

"Sagutin mo para ma-save ang battery mo. You will need that later, believe me..." walang emosyong sabi nito, tinapunan ng mabilis na sulyap ang cell phone na nakapatong sa side table.

Nagbuka si Charry ng bibig pero agad din iyong itinikom. Ang daming tanong na nag-uunahan sa isip niya. Ano ang ginagawa ni Chase doon? Coincidence lang ba? Villa DeMar. Villa De Marco? Mas tumitindi ang hinala niya habang tinititigan ito. Wala sa loob na dinampot niya ang cell phone. Sinagot niya ang tawag nang makita ang number na nasa screen.

"Hi, Charry, I'm Selena, Mr. Robles' secretary. Ako 'yong tumawag sa 'yo kagabi..." alanganing pagpapakilala ng nasa kabilang linya.

"H-hi..." Naguguluhang sinulyapan niya si Chase. Kumabog ang dibdib niya, lalo na nang magtama ang mga mata nila. Nauna siyang nag-iwas ng tingin nang ngisian siya nito.

Men in Tux 1 : Falling For Mr Cruel (Wattys 2018 Winner) Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon