Prologue

9.3K 149 2
                         

NANGINGITING inilibot ni Brent Laurel ang paningin sa Bistro Guwapo. It was a fun Friday night in Bistro Guwapo like what they used to have when he and his friends were still bachelors. Pero ngayong halos mahigit sa isang taon na makalipas nang itinayo nilang magkakaibigan ang establisimiyentong iyon, tila nagkaroon na ng ibang deskripsyon ang salitang "fun" sa kanila kapag naroon sa Bistro Guwapo.

Before, they used to have fun by drinking, having good time with friends and ogling at beautiful girls. But now, fun in Bistro Guwapo for Brent now means remembering the strong friendship he shared with his friends and the beautiful love story each of them found because of that very same place.

Lalong napangiti siya nang makita ang asawa niyang si Arvee na lumabas na mula sa bar kung saan nagse-serve ito ng mga drinks na request ng mga suki nito noon. Hindi naman ito huminto sa pagiging award-winning mixologist ng Bistro Guwapo kaya lang ngayon ay hindi niya na ito hinahayaang masyadong magpagod dahil kamakailan lamang ay natuklasan nila na anim na linggo na itong buntis. Dapat nga ay hindi sila pupunta doon sa Bistro Guwapo noong gabing iyon para makapagpahinga ito ngunit excited itong mag-kuwento sa mga kaibigan nito kaya hinayaan niya na ito sa isang kondisyon- hindi ito iinom at hindi sila masyadong magtatagal doon.

Hinalikan niya ito sa noo nang makalapit ito sa kanya at iginiya ito patungo sa second floor ng club kung saan naroon ang kanilang mga kaibigan at ang kani-kanyang mga asawa nito. Kahit may asawa o fiancé na ang bawat isa sa kanilang pito, hindi pa rin nila nakakalimutang magkita-kita sa matatawag nilang pugad ng kanilang pagkakaibigan.

"O, tapos na ba ang pambabakod mo sa asawa mo?" Iyon ang agad na salubong sa kanya ni Zach na naroon sa bar counter.

"Hindi pa. Lifetime duty kong bakuran ang asawa ko dahil akin lang siya," sagot niya na ikinangisi ni Zach. Nag-high five ito sa kanya. "Kaya kung ako sa'yo, gayahin mo ako para maging tahimik ang buong sanlibutan."

"Ay hindi, Brent. Iyon ang duty ko sa kanya nang masiguro kong magtitino na talaga ang mokong na 'to," nakangiting wika ni Cesca sa kanya na kagagaling lamang sa bar counter. "O Arvee, nandito ka pala. Do you want something to drink?"

Nakangiting nilingon siya ni Arvee na tila humihingi ng permiso na ibahagi nila sa mga kaibigan nila ang magandang balita. Nang tanguan niya ito ay excited na nag-kuwento ito kay Cesca. "Hindi na ako iinom ngayon, makakasama sa baby." Saglit na natigilan ang mag-asawang Zach at Cesca sa gulat bago nag-sink kay Cesca ang ibinalita nila at nagtititili ito.

"Oh my God! Congratulations! We should celebrate!" excited na wika ni Cesca at agad na nag-order ng makakain sa dumaan na waiter. Buti na lamang at nagseserve doon ng dinner dahil kukutusan niya talaga si Cesca kapag pinainom ang kanyang asawa. "O, nandito na pala sina Harriet at Cris!" Napalingon silang lahat sa kararating pa lamang na mag-asawang Harriet at Steve. Kasama rin ng mga ito ang nag-iisang si Cris. Hindi na nga sila nabati ni Cris at Harriet dahil agad nang hinila ito ni Cesca patungo sa isa sa mga couch doon sa second floor at excited na ibinalita ang pagdadalang tao ni Arvee. Pati nga si Steve ay nagtaka sa biglaang excitement ng mga kababaihan kaya ikinuwento niya na rin iyon dito.

"Congrats, Pare. Naunahan mo pa kaming sundan ang yapak ni Luke," natatawang wika ni Steve. Si Luke at Anya kasi ay mayroong anim na buwang gulang na anak na si Antonio Joaquin o Anjo kung tawagin. Iyon nga rin ang dahilan kung bakit wala roon ang mag-asawa dahil walang magbabantay kay baby Anjo.

Nag-order muna siya ng inumin para sa kanilang tatlo bago binalingan ang mga ito. "E nasan ang iba?"

"Sina Terrence at Yvonne, papunta na raw. Alam mo naman, busy na ang mga iyon para sa nalalapit nilang kasal. Si Liam naman, nasa baba, may kinakausap," ani Steve.

"Si Jake at Iza, nasa probinsya... baka bumubuo na rin ng supling," natatawang wika ni Zach. Nakakatuwa lang isipin na kung noong nag-iinuman sila sa second floor ay napapangiwi silang lahat kapag napag-uusapan ang pag-ibig at pag-aasawa, ngayon ay lahat sila'y masaya sa piling ng mga babaeng kani-kanilang minahal. Nakakatuwang isipin na sa isang lugar pa katulad ng Bistro Guwapo natagpuan nila ang kabiyak ng kanilang mga puso.

BGS 2: The Beach Club Book 1: Marco VijandreTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon