Chapter 3

3.8K 90 3
                         

"HI. I'm Gazelle Ledesma. I'm the manager of Vijandre Regency Suites here in Subic." Malugod na tinanggap ni Imee ang nakalahad na kamay ng manager.

"I'm Imee Acosta of The Press."

"I'll be the one to assist you in your stay here in our hotel. So if you have any questions, please feel free to do so." Tumango siya.

"Sure, thank you."

"Sayang, si Sir Marco sana dapat ang maglilibot sa'yo rito dahil kung may isang taong karapat-dapat mong kapanayamin ay siya iyon dahil siya ang may-ari nito. Sakto rin naman at nandito siya sa Subic ngayon," wika ni Gazelle. May panghihinayang na gumuhit sa mukha nito. "Kaya lang hindi siya puwede ngayon dahil may biglaang meeting siya kanina." Imee sighed in relief. Mabuti na lang at hindi si Marco ang sumama niya dahil nai-imagine niya na ang sariling ipinapakain rito ang recorder na hawak niya sa sobrang inis niya rito. Hindi talaga tama ang inasal nito sa kanya kahapon kaya nag-iinit ang bumbunan niya kapag naiisip niya ito. Bakit mo kasi iniisip?!

"Ah, okay lang iyon. Baka busy siya." aniya. At para hindi niya na iyon isipin ay kinuha niya na ang kanyang recorder at binuksan iyon. Magsisimula na siyang magtrabaho para hindi na siya mag-isip ng mga bagay na hindi naman dapat.

"Ilang rooms ito?"

"Vijandre Regency Suites offers thirty eight well appointed guestrooms and suites equipped with superior amenities. Halika, ipapakita ko sa'yo." Iginiya siya nito papunta sa hagdan. Habang papanhik sila ay patuloy ang pagpapaliwanag ni Gazelle kung bakit ang Vijandre Regency Suites ay ang pinakamagandang choice ng hotel sa Subic. The hotel is strategically located along the beach right at the heart of business districts. Hindi ito nalalayo mula sa mga tourist destinations at night spots. The hotel also offers watersports activities like jetski, parasailing and kayaking.

Nang makaakyat na sila sa hagdan ay saka na sila sumakay ng elevator na naroon sa ikalawang palapag patungo sa ikatlong palapag kung nasaan ang mga suites. Isa-isang ipinakita ito sa kanya ni Gazelle samantalang siya ay kinukunan niya ng larawan ang silid at sinusulat niya ang ilang sinasabi ni Gazelle. Kung para kay Imee ay pasado ang hotel na iyon sa kanyang panlasa at tiyak na sulit ang ibabayad ng sinumang guest. It was indeed home away from home.

Nang masiguro ni Imee na nakakalap na siya ng sapat na impormasyon at larawan ay muli na silang bumaba ni Gazelle. Ngayon naman ay ipapakita nito sa kanya ang restaurant sa loob ng hotel, ang Terrace Grill. Tamang-tama ay nagugutom na rin siya. Iyon rin siguro ang dahilan kung bakit nang may bumangga sa kanya mula sa kanyang likuran habang pababa ng hagdan ay natinag ang kanyang pagtayo. Buti na lamang at agad na nahawakan siya ni Gazelle sa braso kaya hindi siya nahulog doon.

"Okay ka lang ba, Ma'am?"

"Oo." Inis na napalingon siya sa lalaking nakabangga sa kanya dahil hindi man lang ito huminto para tulungan siya. Bakit ba kasi patakbo pa ito kung bumaba ng hagdan?! "Sino ba kasi yun?!"

"Si Sir Marco ho," wika ni Gazelle. Pagkarinig pa lang ni Imee ng pangalang iyon ay tila nag-full bar na ang inis meter niya. Sinundan niya ng tingin si Marco na ngayon ay masayang nakikipag-usap sa isang babaeng mababanaad ang lahing banyaga base sa kulay asul na mga mata nito at sa blonde nitong buhok. Kaya naman pala nagmamadali itong bumaba dahil may kakatagpuin itong babae!

Inis na inis si Imee hanggang sa makarating sila ni Gazelle sa restaurant dahil doon rin nagtungo si Marco kasama ang babae. Patawa-tawa pa itong nakikipag-usap sa babae nang hindi nito alam na nabangga siya nito kanina. Paano na lang kung hindi siya nahawakan ni Gazelle, eh di sana nagpagulung-gulong siya pababa ng hagdan?! Hindi man lang ito nag-sorry!

Sa kanyang isip ay tinatarakan niya na ng steak knife ang lalamunan nito sa sobrang pagkainis rito. Bakit ba kasi nagkataong guwapo ito pero wala naman itong puso at walang pakialam sa mga tao sa paligid nito?! At bakit sa dinami-dami ng tao sa hotel na iyon ay nagkakataong siya pa ang binubuwisit ng masamang ugali nito? Nag-iinit na talaga ang ulo niya at kaunting kaunti na lang ay tatayo na siya at tatalakan niya ito.

BGS 2: The Beach Club Book 1: Marco VijandreTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon