Chapter 6

4.1K 84 4
                         

"SIGURADO ka bang hindi ka na sasabay Imee?"
Muling nilingon ni Imee si Yvonne bago ito pumasok sa sasakyan ni Terrence na naroon sa tapat ng gusali ng The Press.

"Hindi na. Uwi na akong mag-isa. Ayokong maging third wheel ano?" kunway inirapan niya si Yvonne na ikinatawa nito pati na ni Terrence na naghihintay sa asawa.

"Maghanap ka na kasi, Imee. Para may susundo na rin sayo,"natatawang wika ni Yvonne.

Basta talaga may pagkakataon ay patuloy nitong isusulong ang krusada nitong ipagtulakan siyang makapaghanap ng nobyo.

"Gusto mo tawagan ko si Marco?" nanunudyong wika ni Terrence.

Nakarating na kasi rito ang nangyari sa Subic kaya tinutulungan na nito ang asawa nitong tuksuhin siya kay Marco.

Ngiting aso ang isinukli niya kay Terrence na ikinahalakhak na naman nito. Napaakbay pa ito sa asawa nitong patuloy pa tin ang pagpapaulan ng tukso sa kanya.

Napakaganda talagang pagmasdan ng dalawang ito kaya hindi niya tuloy maiwasang mainggit.

"Lumayas na nga kayo at naiinggit na ako," biro niya.

Pumasok na si Terrence sa driver's seat nang muli siyang binalingan ni Yvonne.

"O sige na nga. Basta mag-iingat ka, ah. Tawagan mo ako kapag kailangan mo," si Yvonne.

Napangiting tumango na lang siya sa kaibigan. Kahit kasi lagi siya nitong inaasar ay nakikita niya ang totoong pagmamalasakit nito sa kanya.

Tila lalo ngang tumindi ang pag-aalala nito sa kanya mula nang makapag-asawa ito dahil wala na raw kasi siyang kasa-kasama palagi lalo na ngayon dahil araw ng Biyernes.

Noong wala pa kasing asawa ito ay lagi silang kumakain sa labas o tumatambay siya sa bahay nito kapag Biyernes pero ngayon ay hindi na nila nagagawa iyon dahil may asawa na si Yvonne.

Pero naiintindihan naman iyon ni Imee at okay lang naman iyon sa kanya dahil kaya niya naman ang sarili niya.

"Ill be fine, Yvonne."

She smiled assuring her bestfriend that she's really fine.

"Siguraduhin mo lang ah,"mapagdudang tiningnan siya nito.

"Oo sabi, eh. Saka may dadaanan pa ako, mag-go-grocery," aniya.

"O sige. Naku! Kung hindi ka lang talaga magagalit sa akin ay pinatawagan ko na si Marco para sunduin ka," mapanudyong nginitian siya nito.

"Sige na  Yvonne. Goodbye na," naiiling na wika niya.

Kumaway na rin sa kanya si Yvonne at sumakay na sa sasakyan. Napailing na lamang siya sa kakulitan ni Yvonne habang pinagmamasdan niyang palayo ang kotse nito.

Ngayon ay kailangan niya namang umuwi na.
Ilang minuto siyang naghintay ng bus o taxi man lang ngunit kapag may dumadaan man ay kung hindi punuan ang bus, may laman naman ang taxi.

Alas sais na kasi at traffic na sa bahaging iyon kaya walang dudang mahihirapan na siyang sumakay. Nahihiya naman kasi siya kina Terrence kanina kaya hindi na siya sumabay dahil baka makaabala pa siya.

Nang lumipas pa ang sampung minuto at wala pa ring dumaan na taxi sa lugar na iyon ay nagsimula na siyang maglakad-lakad. Baka sakaling makakuha na siya ng masasakyan doon sa malapit sa intersection sa susunod na kanto.

Naisip tuloy ni Imee ang sinabi ni Yvonne kanina na maghanap na ng nobyo para naman ay may susundo sa kanya at may kasama siya palagi.

Pero dahil nga wala siyang nobyo ay naisip niyang sana ay pinatulan niya na lamang ang panunukso nila Terrence na ipasundo siya kay Marco.

BGS 2: The Beach Club Book 1: Marco VijandreTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon