Chapter 9

3.9K 90 1
                         

LUMIPAS pa ang mga araw at mas napapadalas ang paglabas ni Imee kasama si Marco. Hindi niya alam kung ano nga ba ang mayroon sa kanilang dalawa pero hindi na muna siguro iyon mahalaga. Masaya siyang kasama ang binata at sabi nitoy masaya rin naman itong kasama siya.

They wouldn't be going out more often if they don't like the company of each other. At sa palagay ni Imee ay iyon na muna ang mahalaga sa kanya- ang makasama niya ang isang taong nagpapasaya sa kanya at tinatangi ng puso niya.

Oo, mahal niya na nga si Marco at inamin niya na iyon sa kanyang sarili.  Pagkalipas ng maraming taon na nagpaka-bitter siya sa sarili niya, sa tingin niya ay nararapat niya namang piliing sumaya.

Abusado na kung abusado pero sinusulit-sulit niya na talaga ang panahon para makasama si Marco. Sayang ang chance. Minsan na nga lang siyang sumubok sa pag-ibig, hindi niya pa lulubus-lubusin? Iyon ang eksaktong sinabi niya kay Yvonne kaya ngayong humahalakhak ito.

Naroon sa bahay niya si Yvonne upang sunduin siya at upang tulungan na rin siyang mag-ayos sa sarili niya. Nang malaman kasi nitong inaya siya ng date ni Marco sa Bistro Guwapo Beach Club ngayon ay sumugod na ito ngayon sa bahay niya at nagpaka-stylist at make up artist sa kanya.

Ngayon ay nakatingin na nga siya sa salamin at malugod na tiningnan ang sariling naging masterpiece nga ni Yvonne.

"Mabuti naman at sinunggaban mo na ang pagkakataon!" natatawang wika ni Yvonne.

"Iyon ang sinabi mo eh. Sinunod lang kita." Nang makuntento sa pagtingin sa sarili ay tumabi siya kay Yvonne sa kinauupuan nito.

"Mabuti naman! Ang sundin ako ang pinakatamang ginawa mo sa buong buhay mo." Natatawang napailing siya. "What's  going on with you and Marco, really?" maya-mayay tanong nito.

Pinagmasdan siya nito na animoy isa siyang specimen na inoobserbahan. Yvonne had been pushing her to have a boyfriend, be happy and all but she had never asked her about anything until now.

Sa totoo, hindi rin naman siya nagbibigay ng dahilan para tanungin siya nito dahil hindi niya rin naman alam ang isasagot. They've been going out on dates but theyve never really talked about it. Napabuntung-hininga siya.

"Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong mo." Napailing ito.

"Hindi ko alam kung anong mayroon sainyo pero nakikita kong mahal mo siya." Mataman siya nitong pinagmasdan at kahit hindi siya magsalita ay alam na nito ang iniisip niya. "Nakikita ko iyon kung paano mo siya titigan at kung paano ka kung kasama mo siya. It's the first time I've seen you like this and Im happy for you." Napangiti siya at ginagap ang kamay ng kaibigan.

"Salamat. Ewan ko ba Yvonne, pero parang nagsink-in na sa akin ang lahat ng sinabi mo." Napangisi siya. "Kapag kasama ko si Marco, ang saya saya ko. Sa kanya ko rin unang naramdaman kung paano may mag-alaga sa akin, kung paano kapag may kasama ka sa bawat araw. All my life I thought I am happy with being alone but when I met him, he made me realize how beautiful it is to have someone by my side. Ngayon ko lang naramdaman na handa na akong sumugal ulit sa pag-ibig."

"I really wish you well, Imee." Tumayo na ito sa kinauupuan nito. "Halika na at ihahatid na kita sa Bistro Guwapo Beach Club", anito.

Kung naging self confessed adviser, make-up artist at stylist niya si Yvonne, nagkaroon yata ito ng karagdagang tungkulin sa kanya bilang driver nito. May meeting pa kasi si Marco kaya napag-usapan nilang doon na lamang sila magkikita.

"Parang ikaw pa yata ang mas excited ah," natatawang wika niya habang nakasunod kya vonne papunta sa sasakyan nito.

"But of course! Kaibigan kita. I married someone from Bistro Guwapo, you should too!"
excited na wika ni Yvonne.

BGS 2: The Beach Club Book 1: Marco VijandreTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon