Backstab Stories

257 Stories

Bound By Unknown(✔) by bookie_writes
#1
Bound By Unknown(✔)by Deekshitha
"How dare you crash into my car?" roared a voice, his voice. This man he doesn't even have some manners to help others. He is shouting at me when I am on the g...
Completed
She's Not Like Others (urban) by myasnotebook
#2
She's Not Like Others (urban)by Mya 💗
(COMPLETED) She is known as Maya Lawton by day, and Coco by night.. This beauty has the occupation that surprises many. A stripper. She doesn't fit in with the rumors or...
Assassins Love // Yoonmin   by btshandbook
#3
Assassins Love // Yoonmin by btshandbook
In which Jimin and Yoongi both work at the same agency as one of the best assassins in the world. So what happens when the leader of the organization gets a call for the...
Completed
Opposite Kingdoms // NamJin  by btshandbook
#4
Opposite Kingdoms // NamJin by btshandbook
Wherein the supernatural all live on one part of the world, away from the humans and with their own kind. What happens when the Kim and the Park family have to work toge...
Completed
Businessman's Cardiologist by Srikruthi69
#5
Businessman's Cardiologistby Srikruthi69
Greedy people are waiting to separate two souls who want to be together forever. Will they succeed ?
Imperial Storms by Kierachiax
#6
Imperial Stormsby Kiera Chia
A dynasty story, filled with betrayal, forbidden love, deceit, treacherous plans, and a rivalry that goes down in history. The palace sees new additions to the family...
We've Reached Our Limits (BWWM) by sarah__jean
#7
We've Reached Our Limits (BWWM)by sarah__jean
Sequel to Torn Apart Or Connected Irene and Leonardo have decided to stick together after they had their last child together, Fabian, but their marriage has been falli...
Completed
ލޯބި އޭގެ އަސްލުގައި  by Quinn_rosa_
#8
ލޯބި އޭގެ އަސްލުގައި by Quinn_rosa_
އާލިޔާ އަކީ ފެށުނީއްސުރެ އެހެންކުދީންނާ ތަފާތު މިޒާޖެއްގެ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ފަހަރުގައި ނަމަ އެއީ އޭނާ އުޅެ ބޮޑުވި މާހައުލުގައި ސަބަބުން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ. އޭނާ އ...
Mr. Dangerous by edparrish03
#9
Mr. Dangerousby Emily_Diane
At one point you're laying on the couch, asleep. Falling asleep after a long day. Then the rays on the sun hit your eyes causing you to wake up. Except when you wake up...
Pirates Don't Wear Petticoats by QueenPlease45
#10
Pirates Don't Wear Petticoatsby <3
Two kingdoms reign true; the Land and the Sea. Born and raised in the Kingdom of Land, Eliana Fox desires for nothing more than to leave her prestigious father and dive...
Chinese Stories [Recommendation]  by Cherry_Chione
#11
Chinese Stories [Recommendation] by CHIONE
A book where you'll get stories like : Transmigration, rebirth, reincarnation, time travel, black belly, cultivation, skills, system stories and many more.
Do You Love Me? by AB_Monnette
#12
Do You Love Me?by A
"I can't believe that a blind boy like me would fall in love with a beautiful girl like you. I don't deserve you even if you say I do, I don't deserve your kindness...
America's Depression by MelKrien
#13
America's Depressionby Mel Krien
America and the other countries haven't been getting along in the past 15 years. Ever since 9/11, America has almost completely cut off from the other nations, spending...
[1] Forsaken Exorcist | ✓ by Mistyped_
#14
[1] Forsaken Exorcist | ✓by 𝐌𝐢𝐬𝐭𝐲
Able to see into the world of the dead, sixteen-year-old Ema Allen has been an outcast for as long as she's lived. That all changes when Casey Brooks -- a schoolmate she...
Completed
He Was Once My Everything by Juliet_xoxo
#15
He Was Once My Everythingby Juliet_xoxo
Sometimes the people you always expect to be there suddenly leave... Sometimes the people you never expect to have there suddenly are... Honor Parker's life takes a dras...
ހިތް މަގޭ ކަޅިވެފައި by Quinn_rosa_
#16
ހިތް މަގޭ ކަޅިވެފައިby Quinn_rosa_
އެންމެ ފުރަތަަމަ ދުވަހުއްސުރެ ވެސް މިލާން ބޭނުންވީ އޭނާގެ ދިރިއުޅުމަށް އަސަރު ކުރާނެ ހުރިހާ ކަމަކުން ދުރުވެ ހުރެ ކިޔަވާ ނިންމާލާށެވެ. ކަންތައްތައް ވަމުން ދިޔައީ ވެސް އޭނ...
The Love We Deserve PART 1 by LulaLahfah
#17
The Love We Deserve PART 1by LulaLahfah
Love, Friendship, Heartbreaks....makes us stronger.
Amnesia by larojensoo
#18
Amnesiaby larojensoo
story about two sisters who parted to each other and the obstacles that they encountered before they live happily
𝗧𝗵𝗲 𝗟𝗼𝘃𝗲𝘀𝗶𝗰𝗸 𝗪𝗮𝗿𝘀 by qstirix
#19
𝗧𝗵𝗲 𝗟𝗼𝘃𝗲𝘀𝗶𝗰𝗸 𝗪𝗮𝗿𝘀by ୨ 𝐆𝐎𝐋𝐃𝐄𝐍 𝐆𝐔𝐀𝐑𝐃 ୧
❛❛ ONLY ONE WILL RECEIVE THE CROWN, THAT PERSON WILL MAKE IT OUT SAFELY,, AND THE FALLEN AND SICKENED WILL ROT INSIDE THESE CASTLE WALLS,, LET THE GAMES BEGIN! ❜❜ 𝐀 𝐠�...
In the Way by Blueleaf15
#20
In the Wayby Bri L. Surpris
What happens when 17 year old Belle falls in love with a French boy? Will their relationship last long. Or will they split? Will she ever move on? Will she loose more pe...