Chapter 3

3.7K 114 3
                  

I went down the stairs after fixing myself. Sumasakit pa rin ang paa ko sa kakalakad kahapon, pero worth it naman dahil kahit papaanoʼy nabawasan ang init ng ulo ko.

“Good morning, Maʼam Brielle!” The maids greeted me.

Tinanguan ko lang sila bago ako dumiretso sa kusina.

When I entered the kitchen, I found Manang Blenda preparing food on the dining table with our other maids.

Lumapit ako roon bago umupo sa isang silya at nangalumbaba, as I watched them place the food on our long table.

“Sigurado ka na ba sa desisyon mo?” Manang Blenda asked while offering me the mug with coffee.

I nodded while accepting the hot coffee. I blew out of the steam before drinking it.

“Puwede ka naman pumili ng ibang section na tuturuan mo,” she added while placing the dishes in front of me.

I told her yesterday about my first day of teaching in that academy. She already knew about the Section Gang because Brinley had told her about it.

“I won’t give up on them, Manang. I’m not doing this for them. I’ve been waiting for this opportunity because this is my dream.”

Nilapag ko ang mug sa table. Dinampot ko ang kubyertos at nagsimulang kumain.

When I was a kid, my dream was to become a teacher. That’s why I study hard even though I experience bullying from my fellow students. I ignore the negative things people say about me. I still didnʼt give up, even though someone tried to pull me down.

Look at me now, this is the proof that they didnʼt succeed. No one can stop me. Despite many obstacles, my journey will not end there. Dahil naniniwala ako na balang araw ay matutupad ko rin ang pangarap ko. Kahit hindi pa man ako ganap na isang guro, itʼs a great honor for me to be able to teach.

“Nag-aalala lang ako sa iyo, hija. Alam kong magaling ka sa pakikipagbasag-ulo, ngunit natatakot pa rin akong masangkot ka sa gulo.”

I looked at her. “Don’t worry, Manang, I can handle myself,” paniniguro ko.

She shook her head in disbelief.

Kumagat ako ng sandwich sabay sulyap sa mga maid na nasa aking tabi. Pinagsisilbihan nila ako sa hapag-kainan, animo’y na paralyzed kaya kailangan tulungan.

I really don’t like the way they treat me like a princess!

Napabuga ako ng hangin.

I glanced at my black G-Shock watch, it’s already 7:30 in the morning!

Dali-dali akong uminom ng tubig. Dinampot ko ang table napkin sa tabi ng plato at saka pinunasan ang aking bibig. “I have to go,” deklara ko sabay tayo.

“Mag-iingat ka, hija,” tagubilin niya sa akin. She had a worried look on her face.

I just nodded at her before leaving the kitchen.

Sinalubong ako ni Manong Danilo na may malapad na ngiti. “Magandang umaga, hija!” he greeted me enthusiastically. Mukhang hindi naman maganda ang umaga niya sapagkat kapansin-pansin ang nangingitim niyang mga mata.

“Magandang umaga rin,” kaswal kong pabalik na bati.

We left the house together. When we got to the car, he opened the backseat door for me.

Awtomatiko’ng pumasok ako roon at pagbagsak na sumandal sa upuan. I folded my arms as the car started to run.

Panay ang paghikab niya habang nagmamaneho. Baka nagpuyat na naman ito.

Sheʼs Temporary Teacher Of Section Gang Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon