HIS SECRET WIFE (PUBLISHED UNDER PSICOM)

920K 10.9K 638
                  

Hello, Secrets! 💚

His Secret Wife is already published under PSICOM Publishing Inc. It is available in National Bookstores nationwide for only 150 pesos. His Secret Wife published version comes with a special chapter that is not published here on Wattpad.

 His Secret Wife published version comes with a special chapter that is not published here on Wattpad

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Please grab copy! I would highly appreciate it. Thank you!

His Secret WifeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon