Chap15

2.6K 119 9
                  

Cont..

Nooooooo!!!

Moment of silence..

This can't be happening mas lalo na akong walang lusot! Ano bang pumapasok sa kukute ng hilaw na heneral na 'to? At bigla bigla na lang mangaangkin Okaay sana kung tumututol lang siya pagkat hahalikan ko pa siya sa paa kung sakaling ganun pero hmmp!! P*sti talaga!>____<

"Coln.." Usal ni retard

Maya maya pa..

"Ang ating magiting na heneral naparito ka..lumapit ka at bigyan mo ako ng kalinawan sa iyong tinuran general yu.."

"Pagpupugay sa ating kamahalan." bahagyang yumuko so lincoln coleman upang magbigay pugay sa emperor

"Omo...siya pala si lincoln my love...he's sooo handsome..igopp.." Mahinang usal ni scheme pinandilatan ko lang ulit ito ng mata upang tumahimik

"Your majesty, hindi niyo maaring ipakasal ang mahal na prinsepe sa babaeng itinakda na rin ikasal.." Seryosong usal nito

Heh?

"Lalo pa't ang babaeng ito *point at her* ay pag aari ko."anito habang nakaturo sakin

*GULP*

lincoln how could you do dizz to mee??

"This can't be! Coln, mga bata palang tayo ay magkasintahan na kami ni ealla hindi mo siya maaring angkinin--"

"Kailan man ay hindi na naging kayo, prinsepe easton, patawarin mo ko sa pagiging lapastangan ko ngunit sasabihin ko sa harap ng kamahalan ang totoo.Alam ko rin mula noon hanggang ngayon ay walang namagitan sa inyo." Matigas at may diin na wika ni lincoln

Savage man!

"Duke mc'swell ipaliwanag mo saakin ang di pagkakaunawaang ito."seryosong wika ng emperor kaagad naman lumapit si father at bahagyang yumuko

"Patawad hayaan niyong bigyan ko kayo ng kalinawan ukol sa usapin ito, ang pakikipagkasundo ng aming mga anak ay walang opisyal na kaganapan. 'yon ay biro lamang namin ng ministro bago pa man dumating ang kautusan, maging ako ay nabigla sa sinabi ng heneral yu pagkat paano niya nasasabing kasintahan niya ang aking anak kung wala naman opisyal na kaganapan ukol sa kanilang pakikipagsundo...heneral yu maging ako ay naguguluhan maari mo bang ipaliwanag saamin?"

Ako na naguguluhan na..blair ano ba to?? Bat ang gulo gulo na??

"Hindi nagbibiro ang aking ama ukol sa pakikipagkasundo duke mc'swell.seryoso ang aking ama ngunit ako ang siyang tumutol ng mga panahon iyon.."

Eh yon naman pala eh--

"Subalit hindi nangangahulugan walang bisa,may isang bagay na magpapatunay ng aming pinakasunduan, bagay na sumisimbolong pag aari ko siya.."

*gulp*

"Ano iyon?"

"Ang yù ai lian."(chain love-gawa gawa lang:-D)

Huh?

([Note:gawa gawa lang,walang katotohanan o base on fact.]

Ang Yù ai lian ay gamit na binibigay ng lalaki sa babae upang tanda ng pakikipagtali ng lalaki sa babae kung kaya hindi maaring makasal sa iba ang sinuman sa kanila hanggat may bisa pa ang gamit na iyon.sa makatuwid engage na silang dalawa. Maihahalintulad ito sa singsing ngunit nag kaibahan ito ay napakahalagang gamit ng angkan ng yu na dapat pahalagaan ng babae sa pagkat yon ang nagbubuklod sa kanila ng lalaki.)

Waytt...anong sinasabi niya hindi ko naintindihan? Yu ai lian? Ano daw? Anong gamit ba yon?

"Ang yu ai lian tanda ng pagbubuklod." Usal ng emperor

She's The General's Mischievous LadyTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon