Híres idézetek

555 33 2
                  

I'd rather be hated for who I am, than loved for who I am not. 
Inkább utáljanak azért aki vagyok, minthogy szeressenek azért, aki nem. 

Wanting to be someone else is a waste of who you are.
Ha valaki más akarsz lenni, elpazarlod azt, aki valójában vagy.

Nobody dies a virgin... Life fucks us all.  
Senki sem hal meg szűzen... Az élet mindannyiunkat megb*sz.

Thank you for the tragedy. I need it for my art.  
Köszönöm a tragédiát. Szükségem van rá a művészetemhez.

Practice makes perfect, but nobody's perfect, so why practice?  
A gyakorlás tökéletessé tesz, de senki sem tökéletes, szóval miért gyakorolnál?

There's good in all of us and I think I simply love people too much, so much that it makes me feel too fucking sad.  
Mindannyiunkban van valami jó, és azt hiszem, egyszerűen csak túlságosan szeretem az embereket, annyira, hogy kib*szott szomorúvá tesz.

Just because you're paranoid doesn't mean they aren't after you.  
Csak azért, mert paranoiás vagy, nem jelenti azt, hogy nem követnek téged.

They laugh at me because I'm different; I laugh at them because they're all the same.  
Nevetnek rajtam amiért más vagyok; én nevetek rajtuk, amiért ők mind egyformák.

I am not gay, although I wish I were, just to piss off homophobes.  
Nem vagyok meleg, de azt kívánom, bárcsak az lennék, hogy felidegesítsem a homofóbokat.

Friends are nothing but a known enemy.
A barátok nem mások, mint ismert ellenségek. 

I started to be really proud of the fact I was gay even though I wasn't.
Kezdtem nagyon büszke lenni arra, hogy meleg vagyok, pedig nem is vagyok az.

The finest day I ever had was when tomorrow never came. 
A legszebb napom az volt, amikor a holnap nem jött el.

If my eyes could show my soul, everyone would cry when they saw me smile. 
Ha a szemeim meg tudnák mutatni a lelkem, mindenki sírna, amikor mosolyogni látna.

Before I die many will die with me and they'll deserve it. See you in Hell.  
Mielőtt meghalok, sokan fognak még meghalni, és meg fogják érdemelni. Találkozunk a pokolban.

 Találkozunk a pokolban

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Kurt Cobain élete és halálaWhere stories live. Discover now