× 9

673 72 0
                  

Kalau kat sekolah, memang tak sah kalau kau takde kawan yang sama-sama masuk air

Best pwend :')

 [C] Fuckta | S.2 Where stories live. Discover now