Chapter 32

5.2K 312 40
                  

Itinuro ako ng mayordoma na pumasok sa opisina ni Don Cleo. Kinakabahan ako. Isa akong katulong dito ngunit kanya akong pinatawag. Nakakaduda.

Binuksan ko ang pintuan at agad kong nakita ang nag aabang na si Don Cleo. Tahimik, ngunit taas noo akong lumapit.

"Magandang araw sayo Addelyn. Take a seat please." aniya at uminom sa kanyang kopita.

Umupo ako doon. Pinagsiklop niya ang kanyang mga palad. Tinitigan ko siya sa kanyang mga mata.

"Masyado akong naging abala sa trabaho at pera." ngumisi siya. "Hindi ko na namalayan na may bago pala saking mansyon. Ikaw nga ang sinasabi ng anak ko."

"Yes Don Cleo." mataman kong sagot. Tinitigan ko ang paligid at may dalawang tauhan na nagbabantay sa magkabilang gilid.

"Thank you for taking care of Melissa in Samar."

Tumango lamang ako ngunit may kakaiba akong nararamdaman.

"Walang anuman." kinuyom ko ang aking kamay sa kandungan ng tumayo mula sa kinauupuan si Don Cleo. Pumunta siya sa likod ko.

"Alam ba ni Diego na alam kong' magkapatid kayo?"

Namilog ang mga mata ko. Nakita ng tauhan ni Don Cleo ang reaksyon ko. Kinagat ko ang labi at pagak na tumawa.

"Hindi ko alam ang sinasabi mo Don Cleo. Pinatawag mo ba ako para lang diyan?"

Humalakhak siya at umiling bago tumawang muli. Hindi ko lubos maisip na ganito ang ugali ng ama ni Bloom.

"You...." tinuro turo niya pa ako habang umikot sa harapan ko. Tila tuwang tuwa. "You are smart. But..."

Napatili ako ng hilahin niya bigla ang aking buhok!

"Don!"

Napatingala ako ng hilahin niya ang buhok ko at pinatayo ako.

"D-Don Cleo!"

"Ang ayoko sa lahat ang mga traidor! I always amaze of Diego since then. Akala ko... Tunay na ama na ang turing niya sa akin! Pero isa rin siyang traidor!"

Uminit ang gilid ng mga mata ko. Alam na ni Don Cleo. Alam na niya. Kung kailan aalis na ako tsaka niya nalaman ang lahat. Nasa delikadong kalagayaan ngayon si kuya!

"Nasasaktan ako Don Cleo! Hindi ko alam ang sinasabi mo!" tinulak niya ako sa sahig at may pinindot. Bumukas ang malaking flat screen TV habang nakasalampak ako sa sahig. Parang matatanggal ang mga buhok ko sa kanyang ginawa.

May pinakitang lalaking nakaupo sa sahig na marumi at tila ba nasa selda. Nanlaki ang mga mata ko ng makilala kung sino iyon! Si Daddy!

Gusto kong isigaw ang pangalan ni Daddy. Gusto ko siyang tawagin ngunit nangako ako kay kuya. Hinding hindi ko ipapahamak si kuya! Dumaloy ang luha ko.

Ayaw kong tignan kung gaano ka payat si daddy! Nasa kanya si daddy! Sa haba ng panahon na akala ko namatay si daddy sa pag ambush sa amin! Siya pala ang may pakana ng lahat.

"Surprise? Why so quiet my dear Addelyn? Aren't you surprise?"

Umiling ako. "H-Hindi ko iyan kilala."

Nanginginig ang kalamnan ko ng pakawalan niya ako at halos sumalampak ako sa sahig.

Si Don Cleo, wala siyang kaibahan sa mga taong gustong pumatay sa amin noon.

"Hmm, baka nga siguro hindi pa bumabalik ang mga alaala mo?" inayos nito ang suot na suite at kinuhang muli ang kopita at uminom doon. Kuminang ang mga singsing niya sa daliri.

Hindi na ako magtataka kung bakit niya alam ang tungkol doon sa akin.

"Pero hindi ako bubo na hindi malaman na may plano kayo ng kapatid mo."

Heart Of Bullets ( Mafia Series 4)Where stories live. Discover now